تحقیق دستور زبان فارسی قید و ضمیر در تاریخ بیحقی

4000 تومان
تحقیق دستور زبان فارسی قید و ضمیر در تاریخ بیحقی

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : doc

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 61 کیلوبایت

پژوهشی در دستور زبان فارسی انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی

مقدمه 2-1
فصل اول : کلیات
زندگی‌نامه ی بیهقی     3
نثر بیهقی         4
اهمیت پژوهش دستوری در تاریخ بیهقی   5
روش کار     6
فصل دوم :
تعاریف قید       7
انواع قید از لحاظ ساختار       14-8
اقسام قید از جهت معنی و مفهوم    28-15    
قید در تاریخ بیهقی    31-29
فصل سوم :
تعاریف ضمیر   33-32
انواع ضمیر   49-34
فصل چهارم :
منابع و مآخذ    50
::::::::::::::::::::::::
« مقدمه »
زبان چیست؟
زبان بهترین وسیله ای است که اندیشه ها را به هم پیوند می دهد وآدمی به یاری آن، راز درون خویش را باز می‌گوید و با دیگران رابطه برقرار می کند. بدین ترتیب زبان محور تمام پیشرفت‌های مادی ومعنوی جهان است، اما باید دانست که محدوده ی زبان بسی عام تر از سخن گفتن است. هر قوم و ملتی به همان اندازه که مرزهای زندگی مادی وتفکرمعنوی خود را گسترش می‌دهند، زبان خود را تواناتر وعمرآن را درازتر می سازند.
...
تعاریف ضمیر از دیدگاه های مختلف :
 1-  ضمیر کلمه ای است که معمولا به جای اسم می نشیند ونقش های مختلف می پذیرد. ضمایر به اعتبار جانشینی اسم وپاره ای جهات دیگر با هم مشترکند، اما از هر جهت همسان نیستند. ازاین رو از دیدگاه های گوناگون تقسیمات گوناگونی دارند.
...