خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی

6000 تومان
خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : docx

دسته بندی : کتاب و کتاب الکترونیکی

حجم فایل : 112 کیلوبایت

فهرست

مقدمه. 5

مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه. 5

طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 7

مركز حافظه در مغز كجاست.. 8

حافظه کوتاه مدت.. 12

یک آزمایش ساده برای تعیین فراخنای حافظه. 12

حافظه دراز مدت.. 12

حافظه حسی. 13

رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.. 14

تمایز روانشناختی. 14

تمایز زیست‌شناختی. 14

تعریف تربیتی هوش.. 15

تعریف تحلیلی هوش.. 15

تعریف کاربردی هوش.. 15

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش.. 16

عوامل موثر بر هوش.. 16

انواع آزمونهای هوش.. 17

طبقات هوش.. 17

سیر تحولی و رشد 17

نظریات رفتاری.. 18

نظریات شناختی. 18

نقش و تاثیر در زندگی. 18

ارتباط با سایر مباحث.. 19

کاربردها 19

نقش و تاثیر در زندگی. 20

مراحل اصلی حافظه. 21

اساس زیستی مراحل حافظه. 21

فراموشی و مراحل حافظه. 22

چشم انداز بحث.. 22

علل فراموشی. 23

فراموشی به عنوان یک اختلال. 24

درمان فراموشی. 25

تعریف آموزش.. 25

حافظه چیست.. 26

تفاوت یادگیری با تفكر. 29

تجربه گرایی. 30

ضرورت یا عدم ضرورت تقویت.. 31

نظریه ادوین ری گاتری.. 31

محرك های ناشی از حركت.. 33

خاموشی و فراموشی. 33

مفهوم تقویت و تنبیه. 34

مفهوم قصد 35

نظریه گشتالت.. 35

نظریه میدانی لوین. 37

مفهوم یادگیری.. 37

قوانین سازمان یابی. 38

قانون مجاورت.. 38

قانون یا اصل شكل و زمینه. 39

قانون یا اصل ترمیم 39

مفهوم فراموشی. 40

نظریه یادگیری علامتی تولمن. 41

رفتار یكپارچه. 42

یادگیری و خاموشی نهفته. 44

انتظار تقویت.. 44

انواع یادگیری.. 44

رفتار خرافی. 47

تقویت ثانوی.. 48

تنبیه چیست؟. 50

مفهوم جبر متقابل. 54

خود تنظیمی رفتار. 54

خودكارآمدی و عملكرد 54

عملكرد اخلاقی. 55

كاربردهای نظریه بندورا 55

نظریه بندورا در یك نگاه 55

مهمترین نقاط ضعف نظریه پردازش اطلاعات.. 56

تعریف واژه اطلاعات.. 56

تعریف واژه كنترل. 56

مفهوم پسخوراند 56

علم آدم مصنوعی. 58

نظریه اطلاع یا خبر. 59

نظریه ثرندایك. 61

نظریه شرطی سازی كلاسیك. 63

نظریه دونالد آ ، نورمن. 73

منابع. 77

 

                            مقدمه

یادگیری اساس فهم رفتار است. از آنجایی که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می‌شوند، بررسی اصول یادگیری به ما کمک می‌کند تا علت رفتارهایمان را بشناسیم. آگاهی از شیوه‌های یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار به ما کمک می‌کند، بلکه امکان درک بیشتر شرایطی را که منجر به رفتار ناهنجار می‌شود را نیز به ما می‌دهد و در نتیجه روشهای موثر روان درمانی بوجود می‌آید. روشهای فرزندپروری نیز می‌توانند از اصول یادگیری بهره‌مند گردند.

استفاده از اصول و قوانین ارائه شده توسط نظریات یادگیری در اعمال شیوه‌های تربیتی مناسب برای برخورد با کودکان نقش اساسی دارد. افزون بر این بین اصول یادگیری و روشهای آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. شیوه‌های آموزشی کلاسها و مدارس عمدتا بر مبنای اصول یادگیری انجام می‌شوند. 
حافظه: به قابلیت مغز در اندوزش، نگه داری و یادآوری اطلاعات اطلاق میگردد.

مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه

1- رمز گردانی(ENCODING):به پردازش و ادغام اطلاعات دریافتی اطلاق میگردد.

2- اندوزش و یا یادسپاری(STORAGE):به ثبت پایدار اطلاعات رمزگردانی شده اطلاق میگردد.

3- یادآوری و یا بازیابی(RETRIEVAL/RECALL):به فراخوانی اطلاعات اندوخته شده اطلاق میگردد.

طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات

1- حافظه حسی(SENSORY MEMORY): نخستین مرحله پردازش اطلاعات است. هنگامی كه محركات بیرونی توسط حواس دریافت میگردند. مدت زمان نگه داری اطلاعات در این حافظه از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغیر است. این حافظه برای هر كانال حسی وجود دارد. حافظه ICONIC برای محركات دیداری، حافظهECHOIC برای محركات شنیداری و حافظه HAPTIC برای حس لامسه. حافظه حسی بخشی از فرآیند ادراك میباشد. گنجایش حافظه حسی بسیار زیاد میباشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.

2- حافظه كوتاه مدت(SHORT-TERM MEMORY): با "توجه" و "دقت كردن" اطلاعات از حافظه حسی به حافظه كوتاه مدت انتقال می یابد. مدت زمان نگه داری اطلاعات در حافظه كوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر میباشد. تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی بطور موقت و گذرا حافظه كوتاه مدت را پدید می آورد. حافظه كوتاه مدت به مثابه یك دفترچه یادداشت موقت میباشد. ظرفیت حافظه كوتاه مدت كه به فراخنای حافظه(MEMORY SPAN) موسوم است در افراد مختلف متفاوت میباشد. فراخنای حافظه معمولا برای ارقام 7 ماده، برای حروف 6 ماده و برای واژه ها 5 ماده میباشد. فراخنای حافظه برای ارقام بدین معنی است كه فرد میتواند تا 7 رقم پیاپی را پس از شنیدن بطور صحیح بازگو كند. اما اخیرا صاحبنظران فراخنای حافظه را در حدود 4 ماده (واحد) اطلاعات تخمین میزنند. در صورت عدم مرور ذهنی و تكرار محتوای حافظه كوتاه مدت، اطلاعات محو شده و زوال می یابند. ظرفیت حافظه كوتاه مدت را میتوان با روش تقطیع(CHUNKING) افزایش داد. در این روش اطلاعات به واحد های كوچك تقسیم بندی میگردند. حافظه كوتاه مدت فرار بوده وبرای رفع نیازهای آنی وفوری بكار میرود. رمز گردانی در حافظه كوتاه مدت عمدتا شنیداری میباشد. ...