تحقیق ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت تحقیق ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دسته : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 373 KB

تعداد صفحات : 99

بازدیدها : 284

برچسبها : ثبات مالکان شرکت عملکرد مالی شرکت

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

تحقیق ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5

3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22

فصل سوم: روشاجرای تحقیق

1-3 مقدمه 29

2-3 روش تحقیق. 29

3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29

4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30

5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 31

6-3 متغیر های وابسته 32

7-3 متغیرهای مستقل. 32

8-3 متغیرهای کنترلی. 33

9-3روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33

10-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 34

1-10-3تحلیل همبستگی. 34

1-1-10-3ضریب همبستگی. 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه38

2-4شاخص های توصیفی متغیرها 38

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 40

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 41

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: 41

1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول: 41

2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 43

3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 46

4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48

2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم 49

1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم 49

2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم 51

3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم 53

4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 55

3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم 56

1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56

2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم 58

3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم 60

4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 66

2-5ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 66

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 66

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 69

3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 72

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76

8-5 محدودیت های تحقیق. 76

پیوست ها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 81

منابع لاتین: 82

چکیده انگلیسی: 84

فهرست جداول

***************

رابطه ثبات و پایداری مالکان با عملکرد مالی شرکت

بخشهایی مختلف از متن

چکیده:

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبتبر روی کنترل عملکرد مدیریتبصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

اهمیت حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود داردکه از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ....هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است :

"مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیأت مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت" به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راههای ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود .

از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود.

حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است

...

رابطه ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار

فرضیه اصلی اول :بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته است ، وجود رابطه معنادار بین ثبات سهامداران و بازده داراییها تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر بوشی 1998-2001 مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

بوژراج و سنگوپتا 2003 ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینه انتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریتنشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه روی اوراق منتشرشده جدید دارند.

بررسی رابطه پایداری با بازده دارایی

فرضیه فرعی اول :بین پافشاری (پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.

نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پافشاری سهامداران و بازده دارایی ها (0.170-) می باشد که این عدد در سطح خطای5% رابطه معناداری را بیناین دو متغیر نشان نمی دهد . به دلیل آنکه sig آزمون بیشتر از پنج درصد می باشد در سطح اطمینان ( 95 % ) فرض H1 پذیرفته نمی شود و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. در واقع می توان گفت که بین پافشاری سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط معنی داری در سطح اطمینان 95% وجود ندارد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین پافشاری سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر بوشی 1998-2001 مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

پروژه طراحی سیستم جامعه بودجه بندی

سورس کد حسابداری شخصی ودود 1 1 4 3

بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام