مقیاس ارزشیابی هوش حسی حرکتی کودک مقیاس ارزشیابی هوش حسی حرکتی کودک

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 688 KB

تعداد صفحات : 68

بازدیدها : 409

برچسبها : آزمون هوش حسی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

مقیاس ارزشیابی هوش حسی حرکتی کودک

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزشیابی هوش حسی - حرکتی کودک و بررسی آزمون حسی حرکتی پیاژه

مقدمه

مقیاسهای شناخته شده ای که با عنوان تستهای نوزادان یا کودکان شیر خوار وجود دارند (و از نمونه های بارز آنها مقیاس "گزل" در آمریکا و مقیاسی " برونه لزین" در فرانسه است، فقط امکان ارزشیابی کلی تحول روانی - حرکتی کودکان (بهرۀ تحول کلی) و تکامل آنان را در چهار زمینۀ تحول وضعی، هماهنگی چشمی حرکتی، زبان و جامعه طلبی فراهم می سازند.

اما در این گونه مقیاسها جای تحلیل مکانیزمهای عقلی، به معنای دقیق کلمه، خالی است. با توجه به این زاویه است که در اثر حاضر، بر مبنای داده ها و یافته های آثار "پیاژه"، مقیاسی که در آن کمبود یاد شده رفع گردیده، پی ریزی شده است.

نیاز به تنظیم دقیقتری از آزمونهایی که " پیاژه" برای وارسی فرضیه های خود دربارۀ نخستین مراحل سازشهای حسی حرکتی برمبنای مشاهدۀ کودکان، ابداع کرده، در سالهای اخیر به شدت محسوس بوده است. توجه عده زیادی ازمحققان بیش از پیش به بررسی نخستین مراحل تحول کودک جلب گردیده و در این راه بررسی نظریه های "پیاژه" مبنای محکمی برای مشاهدات تجربی قابل وارسی، قرار گرفته اند. مثلاًَ می دانیم که دردانشگاه "مونترال" مطالعه ای که از چندین نظر با اثری که در اینجا ارائه داده می شود مشابه است، توسط "گوئن دکاری" به انجام رسیده، در آن مراحل کشف دوام پذیری تدریجی شئ مورد نظر قرارگرفته است و در یک مجموعۀ پژوهشی دربارۀ زمینۀ عاطفی کودک جای دارد.

همچنین "از گیریس" و " هانت" سعی کرده اند مقیاسی برای خردسالان تهیه کنند که در آن مشاهدات "پیاژه" دربارۀ پیگیری دیداری و دوام پذیری تدریجی شئ، هماهنگی چشمی حرکتی و استفاده از ابزار، تحول روان بنه ها در رابطه با اشیاء ساخته شدن شئ در فضا، پیشرفت در زمینۀ تقلید و ظهور مفهوم علیت مبنای کار قرار گرفته اند وودوارد و استرن توالی مراحل را در 247 کودک 2 تا 18 ماهه وارسی کرده اند. "اسکالونا" و "کرمن" در چارچوب یک برنامۀ پژوهشی دربارۀ کنشهای حسی حرکتی و کنشهای عمومی " من"، اثری زیر عنوان اعتبار فرضیه های پیاژه دربارۀ تحول هوشی حسی حرکتی ارائه داده اند. همۀ این اقدامات گوناگون برپایۀ مطالعۀ نظریه هایی است که توسط "پیاژه" در کتابهای مبنای هوش در کودک و ساختمان واقعیت در کودک و " بازی، تقلید و خواب دیده ها" ترسیم گردیده اند.

* * * * *

می دانیم که از نظر "پیاژه"، هوش اساساً دارای ماهیت عملیاتی است.کنش هوش، اثر گذاردن در موادّی است که دربارۀ آنها به عمل می پردازد، بسیج کردن وتغییر دادن آنهاست چه برای شناختن اشیاء باید آنها را تجزیه و از نو ترکیب کرد.

در بررسی هوش به اعتباری دو دورۀ بزرگ را از یکدیگر متمایز می سازند: دورۀ قبل و دورۀ بعد از تشکیل کنش رمزی (یا نمادی). کنش رمزی یا نمادی بین 16 و 20 ماهگی به ظهور می رسد. دورۀ اول دوره ای است که "پیاژه" آن را دورۀ هوش حسی - حرکتی می نامد. هوش حسی - حرکتی ظرفیت حل مسائل براساس فعالیتهایی است که در آنها به خصوص ادراک، بازخوردهای بدنی (تنود) و حرکات، بدون یادآوریهای رمزی (قبل از پدید آیی تکلم) به کار می افتند. در این دوره ای که حسی حرکتی نام دارد کودک متدرجاً اشیاء را با اعمال در رابطه می گذارد و در این روابط، هدفها را از وسایل متمایز می سازد، و با اعمال عمدی و به کار بستن روشهای استنباطی متوجه نتایج به دست آمده می گردد.

در توصیف مراحلی که کودک در این راه طی می کند، دربارۀ مهمترین جنبه های سازشهای حسی حرکتی تأکید شده است. این جنبه ها عبارتند از: در رابطه گذاردن عناصری که کودک دربارۀ آنها به عمل می پردازد (تمایز بین وسیله و هدف)، هماهنگی روان بنه ها (جستجوی نتیجه ای که باید به دست آید)، هشیارشدن نسبت به جهت عمل یا تمایل (تعمد در عمل). البته این هشیاری خود تابع اعمال واسطه ای است که برای تحقق عمل اصلی ضرورت پیدا کرده اند.

در ترسیم مراحل، دو مرحلۀ اول که نشان دهندۀ آغاز هوش حسی حرکتی هستند، فقط به منظور یادآوری ذکر می شوند. آزمونهائی که این دو مرحله را ترسیم می نمایند در این مقیاس وجود ندارد چه کاربرد آنها از مرحلۀ سوم آغاز می شود؛ یعنی از زمانی که کودک به هماهنگی دیدن و گرفتن درحد کافی نایل آمده، مقدمات نشستن کامل برای او فراهم شده است و بدین ترتیب می توان محرکها را در موقعیتهای یکسان به او ارائه کرد....

نکاتی دربارۀ ردیفهای آزمایش مقیاس هوش حسی حرکتی کودک

1- انتخاب آزمونها

تمام آزمونهایی که در این مقیاس پیشنهاد شده اند (به استثنای آزمون مربوط به ردیف " ترکیب اشیاء"، یعنی آخرین ردیف که در بخش سوم شرح داده شده است) در دو کتاب "مبنای هوش در کودک" و "ساختمان واقعیت در کودک" وجود دارند. تغییراتی که در مورد مشاه