پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو rsms پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو rsms

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 65 KB

تعداد صفحات : 42

بازدیدها : 369

برچسبها : دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی RSMS

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو rsms

دانلود مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) همراه با روایی، پایایی و اعتبار و تفسیر کامل پرسشنامه

ویژگی های پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 90 ، تعداد مولفه : 3 مقیاس و 9 زیر مقیاس

دارای روایی و پایایی، نحوه نمره گذاری

نوع فایل : ورد word و قابل ویرایش

در زیر بخشهایی از متن پرسشنامه آمده است. توجه کنید که این متن چکیده ای از بخشهای مختلف فایل دانلودی پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو می باشد و از هر قسمت چکیده ای قرار داده شده است.

مقیاس بلوغ اجتماعی (RSMS)

مقدمه

نیاز مبرم به یک مقیاس عملی برای ارزیابی پی آمدهای بلوغ جمعیت مدرسه رو، به بهترین صورت از طریق توجه به تعداد کم این ابزار ضروری اندازه گیری، قابل تخمین است.

این مقیاس بلوغ اجتماعی برای رسیدن به دو هدف عملی طراحی شده است اول رسیدن به یک زمینه نظری بود که چشم انداز تامین یک مفهوم عملیاتی بلوغ اجتماعی با توجه به جنبه های اجتماعی و فردی را دارد.

هدف دوم وعملی تر، ساختن یک مقیاس دقیق و قابل اتکای بلوغ اجتماعی بوده است که قابل کاربرد برای یک کودک عادی دبستانی باشد. مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند واقتباس ناگپور ازآن توسط مالین از کوشش های اولیه دراین زمینه اند. که برای هدف خاص کاربرد در درمانگا ههای روانپزشکی وبرای مقاصد درمانگاهی طراحی گردیده اند. بنابراین دلیل دوم بیشتر ناشی از نیاز خاص تشخیص این پدیده بلوغ اجتماعی بصورت یک پی آمد طبیعی و کاملا ضروری رشد و تکامل کودک است تا یک نشانه مرضی.

پایائی

شکل نهائی نود سوال مقیاس بلوغ اجتماعی روی نمونه ای مرکب از 180 دانش آموز برای دوبار با فاصله چهار تا پنج هفته اجرا شد این نمونه شامل آزمودنی های دوره متوسطه از کلاس های هشتم، نهم و دهم بودند. این یکصد و هشتاد نفر به نسبت کلاس و جنس به مساوی تقسیم شده بودند. ونماینده انواع مدیریت ها ومدارس، در مورد ترکیب جنس دانش آموزان بودند. نمرات بدست آمده از دو اجرا تفاوت آماری معناداری نداشتند. میانگین ها وانحراف استانداردها در ضمیمه الف جدول 4 آمده است.

همبستگی نمرات تمام مقیاس های فرعی اجرای اول با نمرات تمام مقیاس های فرعی اجرای دوم بدست آمد. ضرائب همبستگی در زیر می آید.

ضرائب همبستگی بین اجرای اول و دوم تمام مقیاس های فرعی

مقیاس فرعی ضریب همبستگی

1-جهت گیری شغلی

2-خود- رهبری

3-توانائی تحمل فشار روانی

91/0

89/0

88/0

کفایت شخصی 89/0

4- ارتباط

5- اعتماد آگاهانه

6- همکاری

78/0

63/0

89/0

کفایت میان فردی

73/0

7- تعهد اجتماعی

8- تحمل اجتماعی

9- آمادگی برای تغییر

82/0

83/0

74/0

کفایت اجتماعی

70/0

کل نمرات در بلوغ اجتماعی

79/0

ضرائب همبستگی حاصله از کلیه مقیاس های فرعی در سطح 01/0 معنا دارند.

معلوم شد که آزمون به زبان محلی مفیدتر خواهد بود بخصوص برای کودکان خردسال تر که به زبان محلی راحت تر پاسخ می دهند همزمان ترجمه هندی آزمون هم تهیه شد تا استفاده سراسری برای نمونه ها ملی تسهیل گردد. ترجمه های کانادائی و هندی این آزمون بر نمونه هائی مرکب از صد و بیست و هشت دانش آموز اجرا شد که وسیله آموزش و زبان مادری شان کانادائی بود و صد و هیجده دانش آموز که زبان مادری و وسیله آموزشی شان زبان هندی بود. این دانش آموزان به نسخه انگلیسی و نیز نمرات هندی و انگلیسی هر دو 98/0 بود.

...

اجزای بلوغ اجتماعی

مدرسه برای پرورش برخی از اهداف غیر تحصیلی که در سازگاری کنونی با محیط مورد نیاز است. جای بسیار مناسبی است. با اهمیت یافتن بیشتر مدارس در این جهت وبا وجود نقش ضعیف خانواده در اجتماعی کردن کودکان، از جمعیت مدرسه امروز انتظار می رود تا از طریق قرار گرفتن در مجوعه های ارزشی گوناگون و جهت گیری های نگرشی در ابعاد گوناگون مدرسه برای رشد این اهداف غیر تحصیلی تجارب متنوعی بیابند.

با استفاده از این فرض که محیط مدرسه برای اجتماعی شدن قلمروی پر اهمیت است طرحی با این مفروضات نظری به پیشنهاد چند جامعه شناس و روانشناس در مورد امکان ارزیابی این پدیده ها یعنی بلوغ اجتماعی در کودکان دبستان تهیه گردید .

خصوصیات گوناگون بلوغ اجتماعی که در آثار روانشناسی راجع به رشد کودک و نوجوان ذکر شده در جدول 1 ( ضمیمه الف ) خلاصه شده که به عنوان چارچوب داوری برای انسجام موضوع مشترکی استفاده می شود تا خصوصیات بلوغ اجتماعی را مشخص کند.

چارچوب صفات مطلوب به یک پارچه از بلوغ اجتماعی از ساختار روانی- اجتماعی تدوین شده توسط "گرین برگر" و دیگران اقتباس گردید. این چارچوب مرکب ازخصوصیات کلی است که متداول ترین انواع تقاضاها را مطرح می سازد که جامعه از افراد دارد و در عین حال مقوله های خاصی که مخصوص فرهنگ های است. که افراد را قادر به برآوردن این نیازها می نماید.

سه بعد بلوغ اجتماعی و اجزاء آن در زیر ارائه شده است:

کفایت شخصی

1- جهت گیری شغلی WO : در درک مهارتهای مربوط به کار و تکامل نگرش های درست نسبت به کار و بر حسب دانش معیارهای لیاقت در انجام امور، قابلیت تجربه لذت درکار، که به خود کفائی منتهی می شود، آشکار می گردد.

2- خود رهبری SD : در قابلیت فردی برای عمل مستقل در اعمال کنترل بر اعمال خود ظاهر می شود. این مورد همچنین شامل ابتکار فرد در هدایت خود واعمال خود با احساس ایمنی و ایمان کامل به کوشش های خود است.

3- توانائی تحمل فشار روانی AS : توانائی نمایش ثبات عاطفی مناسب و واکنش بدون اینکه خود یا گروه هائی را که به آن تعلق دارد گرفتار سازد. شامل توانائی بر عهده گرفتن کارهای سخت و توان فرسا با اطمینان خاطر است.

کفایت میان فردی

4- ارتباط (CM): شامل توانائی در درک، ربط نوشتاری، تکلم روشن پر معنا و حرکات بیانگر است و همچنین شامل توانائی همدلی که فرد را در برابر حیطه عاطفی حساس نموده و مستلزم ارتباط موثر است.

5- اعتماد معقول (ET) : شامل یک باور کلی است که اتکاء و وابستگی به دیگران را در موقع نیاز قابل قبول می داند. این اعتماد شامل عمل آشکار، تصمیم معقول راجع به هر کسی، هر زمانی، وچگونگی آن است.

6- همکاری (CO) : تمایلی نوع دوستانه به پیوستن به دیگران در کوششهای ایشان برای نیل به یک هدف مطلوب دو جانبه است. همچنین شامل توانائی در نظر داشتن قواعد و روشهای بیشتر به عنوان توافق اجتماعی دو جانبه و نه قانونی خشک و غیر قابل تغییر است.

کفایت اجتماعی

7- تعهد اجتماعی SC : شامل احساس وحدت با دیگران، اشتیاق به تغییر یا گذشت از اهداف شخصی به نفع اهداف اجتماعی وهمچنین آمادگی بریا سرمایه گذاری در اهداف اجتماعی دراز مدت می باشد.

8- تحمل اجتماعی ST :مشتمل است بر اشتیاق شخصی به کنش متقابل با افراد وگروههائی که با او تفاوت دارند. حساسیت نسبت به حقوق افراد وگروههائی که متفاوت از او هستند، بدین ترتیب پذیرش تفاوت به مفهوم ساختنوفاداری های خارج از گروه است.

9- آمادگی برای تغییر OC : شامل اشتیاق به قبول تغییرات در اوضاع اجتماعی وانطباق خود به مقتضیات این تغییرات است.

دستورالعمل مقیاس بلوغ اجتماعی

مقیاسهای بلوغ اجتماعی بصورت گروهی در موقعیت های معمولی کلاس درس اجرا می شود. دستورالعمل موجود در صفحه اول پرسشنامه آزمون کاملا روشن است. اما خواندن دستورالعمل توسط روان سنج برای گروه، در پاسخ به سوالات گروه شرایط بهتری را فراهم می کند. پاسخ ها توسط پاسخگویان بر روی پاسخنامه ثبت می شود.

زمان لازم برای تکمیل سوالات مقیاس بین 45 دقیقه تا یکساعت است. توضیحات خواسته شده از طرف دانش آموز باید به صورت تشویق او برای یافتن پاسخ از طرف او باشد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام