دانلود تحقیق پارچه های تاری پودی

دانلود تحقیق پارچه های تاری پودی

اطلاعات مختصر محصول

رشته تحصیلی : نساجی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 113

حجم فایل (به کیلوبایت) : 3510

فرمت دانلود : رار/ زیپ

< خرید و دانلود

مبلغ : 10000 تومان

 • توضیحات محصول
 • اطلاعات پشتیبانی
 •  پارچه های تاری پودی 

  فهرست مطالب

  عنوان مطلب                                                                                                    صفحه

  مقدمه .................................................................................................................. 1

  فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی .............................. 4

  1-1-      تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش .................................... 5

  1-2-      تعریف برش پارچه (Shearing)............................................................. 7

       1-2-1- طبیعت برش ..................................................................................... 7 

       1-2-2- مسأله عملی برش .............................................................................. 16

  1-3-      منحنی برش پارچه .................................................................................... 20

       1-3-1- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه )......................................... 21 

       1-3-2- منحنی برش یکطرفه ......................................................................... 25

  1-4-      خصوصیات برش پارچه ............................................................................ 28

      1-4-1- رفتار برش پارچه .............................................................................. 28

      1-4-2 رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه ....................................... 36 

  فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی ......................... 38

  2-1- مقدمه........................................................................................................... 39

  2-2- روش آزمایشی Cusick ............................................................................. 44

  2-3- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی كاواباتا)................................................. 49

       2-3-1- مقدمه................................................................................................ 49

       2-3-2- تاریخچه پیدایش دستگاه KES ........................................................ 50

       2-3-3- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES......................... 52

  2-4- روش آنالیز تصویری .................................................................................. 59

  فصل سوم : استفاده از روش آنالیز  المان محدود

  در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی ............................................... 66

  3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شكل های پیچیده پارچه ....................... 67

      3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن................................................ 68

      3-1-2-  سیمای تغییر شكل پارچه.................................................................. 70

      3-1-3- اندازه گیری كرنش............................................................................. 72

      3-1-4-  اندازه گیری تنش.............................................................................. 74

      3-1-5-  روابط تنش – كرنش......................................................................... 75

      3-1-6- حالتهای خاص................................................................................... 76

      3-1-7- بررسی اعتبار روابط .......................................................................... 78

  3-2- روشهای  المان محدود در مكانیك نساجی................................................. 80

  3-2-1-  مقدمه..................................................................................................... 80

      3-2-2- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES)........... 81

        3-2-3- محاسبات تئوریك آنالیز برش ......................................................... 83

           3-2-3-1- تغییر شكل برش پارچه ............................................................ 83

           3-2-3-2- توزیع كرنش برشی  ................................................................. 84

           3-2-3-3- توزیع تنش برشی ..................................................................... 86

           3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله............................................................... 88

           3-2-3-5- مدول برشی.............................................................................. 89

           3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشی (C33) با استفاده از مدول كششی (C22 )...... 91

  فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه .............. 92

  4-1- مقدمه........................................................................................................... 93

  4-2-  مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیك )................... 95

  4-3- نمودارهای قطبی مدل برشی ....................................................................... 97

       4-3-1-  صور عمومی‌.................................................................................... 97

       4-3-2- اثردانسیتة بافت بر روی برش پارچه ............................................................................ 100

  4-4- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه ........................... 102

   

  منابع و مراجع ........................................................................................................................................... 105

   

   

  فهرست اشكال

  عنوان شكل                                                                                                      صفحه

  شكل 1- نمایه عمومی برش .............................................................................  8

  شكل 2- برش ساده سازی شده با اعمال نیروی كششی و نمایه شماتیك
  نیروهای موثر در پدیده برش پارچه تاری پودی ............................................ 12

  شكل 3- مدل شبكه ای ..................................................................................... 16

  شكل 4- دستگاه آزمایش گر برشی استفاده شده توسط ‌‌Treloar ( 1956) ، نیروهای موثر در آزمایش برش .............................................................................................................................. 19

  شكل 5- منحنی عمومی برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 ) ................. 22

  شكل 6- منحنی تنش – كرنش پارچه های تاری پودی در حین تغییر شكل برشی... 27

  شكل 7- منحنی های برش بدست آمده توسط Treloar (1965) ، برای پارچه های پنبه ای با نمونه مربعی شكل .................................................................................................................... 29

  شكل 8- منحنی های برش به دست آمده توسط Treloar (1965) برای پارچه های پنبه ای با نمونه به شكل متوازی الاضلاع  ................................................................................................. 30

  شكل 9- منحنی های برشی بدست آمده توسط Treloar (1965) . برای پارچه ویسكوزریون با نمونه متوازی الاضلاع ................................................................................................................ 31

  شكل 10- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . مقایسه ای بین پارچه های فاستونی ، ریونی و پنبه ای ................................................................................................. 32

  شكل 11- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . برای پارچه سرژه ای         32

  شكل 12- مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برشی پارچه ............................ 33

  شكل 13- منحنی حاصل از مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برش پارچه . 33

  شكل 14- مقایسه مدل ها با مقادیر مختلف  ................................... 36

  شكل 15- نمای كلی برش پارچه...................................................................... 39

  شكل 16- تغییر فرم زاویه ای و طولی ............................................................ 40

  شكل 17- اصول آزمایش های برش ................................................................ 41

  شكل 18- نواحی تغییر شكل یافته پارچه تحت اثر نیروی كششی در جهت اریب پارچه......... 43

  شكل 19- دیاگرام نسبت بین نیروی كششی P و ازدیاد طول  در نمونه بریده شده در جهت اریب (45 درجه ).................................................................................................................. 44

  شكل 20- مكانیزم ابتدایی دستگاه برش پیشنهادی  Morner & Olofssom (1957)....... 47

  شكل 21- فرم ابتدائی برش پارچه.................................................................... 47

  شكل 22- مكانیزم ابتدایی دستگاه برش یشنهادی  Cusick (1961) ........ 47

  شكل 23- نمونه برش یافته با نمایش زوایا و نیروهای برشی........................ 47

  شكل 24- نمایش كشش در پدپده برش تحت تاثیر كوپل های برشی و وزن فك پایینی ....... 48

  شكل 25- شماتیك دستگاه آزمایشگر KES ................................................. 54

  شكل 26- دیاگرام و اصول ارز یابی برشی KES ........................................ 55

  شكل 27- شیوه عملكرد دستگاه آزمایشگر برشی KES .............................. 56

  شكل 28- روش آزمایش مرسوم برای تعیین مدول برشی مواد سخت ........ 57

  شكل 29- نیروهای اعمالی روی نمونه پارچه در دستگاه آزمایشگر برشی KES ....... 58

  شكل 30- نحوه چیدمان ابزار آزمایش برای آنالیز تصویری .......................... 60

  شكل 31- تصاویر دیجیتالی ثبت شده از نمونه كشیده شده ......................... 61

  شكل 32- تغییرات gray-scale در تصویر دیجیتالی نمونه كشیده شده ... 63

  شكل 33- یك سلول بافت پارچه تاری پودی در نمایی بزرگ شده ........... 64

  شكل 34- برآیند های نیروی تنش و كوپل های نیروی تنش........................ 74

  شكل 35- مدل المان محدود برای جسم پیوسته دو بعدی............................. 81

  شكل 36- نمونه پارچه تغییر فرم داده شده ، و ارز یابی شده توسط آنالیز المان محدود ........ 83

  شكل 37- تغییر تنش برشی در طول جهت كوتاه تر نمونه ........................... 87

  شكل 38- تغییر تنش برشی در طول جهت بزرگتر نمونه .............................. 87

  شكل 39- نمودار های عمومی قطبی برای سختی برشی پارچه ( G ) ........ 98

  شكل 40- نمودارهای عمومی قطبی برای هیسترسیس برشی پارچه ( 2HG و 2HG5 ) ..... 99

  شكل 41- نمودارهای قطبی پارامتر های برش تحت تاثیر دانسیته بافت ...... 101

  شكل 42- ارتباط بین سختی و هیسترسیس برشی در جهت های مختلف پارچه های تاری پودی            103

   

  مقدمه

     پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و كاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یك سری از تغییر شكل های پیچیده قرار می گیرد . این تغییر شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك یا تا خوردگی ، كیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است كه مرتبط با اصول زیبایی پارچه
  می باشند .

  پدیده برش، یكی از همین تغییر شكل های پیچیده است كه در سطح پارچه اتفاق
  می افتد  . به نظر می رسد كه به این خصوصیت فیزیكی – مكانیكی پارچه به دلیل آنكه در ظاهر دیده نمی شود ، در قیاس با دیگر  فرم های تغییر شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالی كه باید اذعان نمود كه قابلیت منحصر به فرد پارچه برای پوشش سطوح سه بعدی ، در گرو همین پدیده می باشد .

  توانایی پارچه برای پذیرش تغییر شكل برشی ، یكی از ملزوماتی است  كه پارچه
  می تواند به عنوان پوشاك ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنكه ایجاد احساس ناراحتی كند پارچه به عنوان جسمی جدایی ناپذیر از نیاز های بشری مورد استفاده های گوناگون قرار می گیرد ، بدون آنكه اغلب مصرف كنندگان – و یا حتی برخی كارشناسان علم نساجی – اطلاع داشته باشند كه كاربرد های ویژه پارچه در قیاس با دیگر مواد جهان پیرامون ، به پدیده برش مربوط است . رفتار برشی پارچه
   – با توجه به منابع موجود – نسبت به دیگر خصوصیات  و رفتار های پارچه كمتر  مورد ارزیابی قرار گرفته است و البته تا كنون هیچ استاندارد اجرائی برای آن تعیین نگردیده است .

  منظور از انتخاب این موضوع برای سمینار كارشناسی ارشد اینجانب ، آشنایی شنونده یا خواننده با مفاهیم اساسی برش ، این پدیده مهم فیزیكی مكانیكی پارچه و دخیل در كاربرد های معمول و روزمره پارچه می باشد .

  برای نیل به این هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاری پودی ، رفتار و منحنی مربوطه از نگاهی ساده در چند بخش مختلف به تفصیل تشریح می شود و در ادامه ارتباط برش با تغییر شكل خمشی پارچه ، روشن می گردد .

  در فصل دوم ، به روش های آزمایشی مهمی كه تا كنون برای ارزیابی خصوصیات  برشی  پارچه های تاری پودی در منابع ذكر شده اند ، پرداخته می شود ؛ كه از این دست می توان به دستگاه آزمایش گر برشی Kawabata اشاره نمود كه هم اكنون به عنوان روش پیشرو برای تعیین مقادیر مختلف برش ،  استفاده می گردد . همچنین در این فصل شیوه آنالیز تصویری برش پارچه كه در سال 2005 ، به شیوه عكس برداری از پروسه برش مقادیر آن را ارزیابی می نماید ، نشان داده می شود .

  در فصل سوم تغییر شكل برشی پارچه به وسیله روش تجزیه و تحلیل المان محدود (Finite Element Analysis ) بررسی می شود و مقادیر مختلف برش از جمله تنش برشی ، كرنش برشی و روابط آنها به وسیله محاسبات تئوریك آنالیزی بیان
  می گردد .

  در فصل چهارم مدل ریاضی ارائه شده برای خصوصیات برشی ذكر می گردد ؛ تا از طریق آن و نمودار های قطبی حاصله ، خصوصیات برشی پارچه تاری پودی در
  جهت های مختلف تبیین گردد .

   

  فصل اول

  رفتار عمومی برشی پارچه های تاری – پودی

  1-1- تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

     پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها شامل افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Wrinkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است، می باشد. واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پارچه را بصورت ذهنی و با تجربه عملی ارزیابی می کنند، اما اگر یک کارشناس نساجی بخواهد خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و کیفیتی پارچه را مورد مطالعه قرار دهد
  می بایست این تغییر شکلهای پیچیده را بطور عملی بررسی نماید در واقع مطالعه مکانیک ساختمانی پارچه ، تمامی این موارد را در بر می گیرد. ]1[

  یکی از خصوصیات بارز و مهم منسوجات ، خصوصیات خمش پذیری و انعطاف آنها در مقایسه با دیگر مواد در جهان پیرامون می باشد این خصوصیت ویژه پارچه ، ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ، یعنی الیاف می باشد بطوریکه وقتی پارچه خم می شود ، الیاف می توانند در کنار هم حرکتی نسبی داشته باشند این حرکت نسبی می تواند بین تک تک الیاف مجاور و یا بین دسته های الیاف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه
   – پارچه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است تاری پودی است –
  می تواند تحت یک انحناء خم شود ؛ ولی اگر تحت دو انحناء یا بیشتر خم شود پدیده برش (Shear) ، رخ می دهد پس بطور کلی می توان این پدیده را بدین صورت توضیح داد : برش ، تغییر زاویه بین نخهای متقاطع است و همچنین به عنوان نتیجه خمش و تابیده شدن نخهای بین نقاط تقاطع نیز تعریف می شود. ]4[

  برای مطالعه مکانیک تغییر شکلهای پیچیده لازم است ابتدا مطالعات آزمایشگاهی و تئوریهای تغییر شکل مورد توجه قرار گیرند سپس این تغییر شکلها را به شکلهای ساده تر تبدیل نمود و در نهایت مبانی علمی  رفتار پارچه تحت تغییر شکلهای ساده بکار گرفته شود. ]1[

  مکانیسم برش پارچه ، بر خصوصیات دیگر تغییر شکلهای پارچه مثل افتایش ، خم پذیری و انعطاف و کیفیت زیر دست پارچه تأثیر گذار است. این نوع تغییر شکل بر خصوصیات فیزیکی – مکانیکی عملیاتی مثل کشش و خمش که در جهتهای تار ، پود یا دیگر جهات فرعی پارچه کاملا ً غیر یکسان هستند نیز تأثیر گذار است. کلا ً مصارفی که در حین استفاده از پارچه ، تنش در دو محور یا چند محور دخیل هستند یا مصارفی که تنش در حین استفاده بیشتر از حالت عادی تنش وارده به پوشاک است خصوصیت برشی تأثیر گذار است و بنابراین قابل ملاحظه است که این رفتار مهم مورد مطالعه قرار گیرد زیرا خواص برش ، نقش بسیار مهمی در خصوصیات فیزیکی مکانیکی پارچه بر عهده دارد .]2[

  1-2- تعریف برش پارچه (Shearing)

     در هنگام استفاده از پارچه زمانیکه پارچه، تحت تغییر شکلهای پیچیده قرار
  می گیرد رفتار برشی که یکی از تغییرشکلهای مهم فیزیکی – مکانیکی در پارچه است می تواند روشن کننده خصوصیت اجرایی و عملی پارچه باشد تغییر شکل برشی یکی از خصوصیات بارز پارچه نساجی می باشد که دیگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ یا پلاستیک ، چنین قابلیتی ندارند این ویژگی پارچه را قادر می سازد تا تغییر شکلهای پیچیده را متحمل شود و توانایی پوشش بدن انسان را داشته باشد . همچنین خصوصیت برشی روی خم پذیری ، انعطاف پذیری و زیر دست پارچه تأثیر گذار است و نه تنها برای پارچه های تاری پودی که برای انواع کامپوزیت های
  - پارچه های ترکیبی – نساجی نیز از مسائل حائز اهمیت می باشد. ]5[

  1-2-1- طبیعت برش

     اگر چه در نظر اول ، برش مفهومی بسیار ساده دارد اما در مطالعه جزئیات ، پیچیدگیهایی بوجود می آید. تحقیقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه لیدز این موضوع را به شکل مطلوبی توجیه کرده است . برای طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشی (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گیرد

 • پس از اتمام خرید بطور خودکار به صفحه دانلود فایل هدایت میشوید

  شما میتوانید بعدها با ورود به پنل خود فایلهای خریداری شده تان را دانلود کنید

  توجه کنید فایلها بصورت فشرده (زیپ یا رار) هستند

  برای بازکردن آنها بایستی با نرم افزار وین رار (winrar) از حالت فشرده خارج کنید

  دانلود وین رار نسخه 32 بیتی

  دانلود وین رار نسخه 64 بیتی

  همچنین میتوانید از کانال تلگرام پشتیبانی نسخه اندروید و ویندوز وین رار را دانلود نمایید

  تماس با : فرم تماس

  پشتیبانی ویژه خریداران : 09010318948