تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

دسته : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 32 KB

تعداد صفحات : 64

بازدیدها : 571

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)(در اجرای قرارداد)

فورس ماژور (قوه قاهره)

1- پلان..................................

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی....

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........

5- اثر دخالت قوه قاهره...............

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟  

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی) 

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن 

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت

10- رفتار حناف حسن نیا...............

11- دگرگونی طبیعت تعهد...............

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)..........

13- علت خارجی........................

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی   

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده.....

16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است....................

17- اسباب معافیت از جبران خسارت......

18- تقصیر متضزر......................

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب..

ب) اعتصاب ...........................

ج) منع قانونی........................

22- شرایط فورس ماژور.................

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد

24- آثار فورس ماژور..................

25- تعلیق قرارداد....................

26- فهرست منابع .....................

 

منابعی كه از آنها استفاده شده است:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دكتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- كجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دكتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دكتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دكتر كاتوزیان.

========================

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی 

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی 

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دكتر كاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی كه مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دكتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یك علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در  ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یكی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلك سازد یكی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یكی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یك از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترك)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  الف) تعریف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهی كرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یكی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند.

...

رفتار خلاف  حسن نیت:

رویة قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء استفاده از حق را برای امكان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار كنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی كه اجرای تعهد دیگری را مطالبه می كند در حالی كه آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل كاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌كند.

در حقوق سویس، هر چند كه توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبة‌ حق را در شرایطی كه تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان كوشیده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تكالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همكاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود كه می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان كوچكی ساخته‌اند: شركت كوچكی كه هر كدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترك (مجموع هدفهای فردی هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌های مدنی و تجارتی.

با وجود این ، در توجیه امكان تعدیل قرارداد، كمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بیگمان، هیچكس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است كه آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای كامل آن بكار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

جنگ نرم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام