طرج پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)

15000 تومان
طرج پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره)

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

دسته بندی : پرستاری

حجم فایل : 67 کیلوبایت

طرح پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره) 

زمینه پژوهش:

معمول ترین اختلالات انعقادی [1] ، هموفیلی [2] A  و B می باشد. هموفیلی A یك اختلال انعقادی وابسته به كروموزوم X می باشد كه در آن سطح خونی فاكتور VIII انعقادی (AHF)[3] كاهش می یابد. هموفیلی B نیز یك اختلال وابسته به جنس می باشد كه در آن سطح خونی فاكتور IX انعقادی (فاكتور كریسمس )‌[4] كاهش می یابد. علایم بالینی در هر دو نوع هموفیلی یكسان می باشد . شیوع [5] هموفیلی احتمالاً 20 در 000/100 مرد می باشد كه در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفیلی A می باشد. هر دونوع هموفیلی در بین تمام نژادها و در تمام قسمت های دنیا شیوع یكسانی دارد (لانزكوسكی [6] ، 2000 ، ص 302) . تقریباً تمام افراد گرفتار مردمی باشند. مادران و بعضی از خواهران آنها حامل هستند ولی دارای علایم نیستند. بیماری معمولا در اوایل كودكی و در دوران تازه به راه افتادن كودك شناخته می شود (برونر – سودارث ، هندبوك ، 1379 ، ص 399).


[1] - Caogulation disorder[2] - Hemophilia[3] - Anti Hemophilic Factor[4] - Christmas Factor[5] - Incidence[6] - lanzkowsky

چهارچوب پنداشتی:

چهارچوب پنداشتی این پژوهش را بیماری هموفیلی و آموزش بیماران هموفیل تشكیل می دهد كه در این راستا به مفاهیم آموزش ، آگاهی ونگرش نیز پرداخته خواهد شد.

آموزش به بیمار یكی از نقش های عمده و اساسی پرستار محسوب می شود (ریچ ، 1999 ، ص 599).

آموزش به بیمار یك ارتباط بین فردی [1] است كه در آن پرستار به بیمار در رسیدن به آگاهی ، نگرش و عملكرد مناسب و اعتماد به نفس [2] بالا كمك كرده و از این طریق تغییرات مفید پایداری را در رفتارهای او ایجاد می كند (بولچك و كلوسكی ، 1988 ، ص 98). در اثر فرآیند آموزش بیماران آگاهیها و مهارتهای لازم را جهت استقلال عمل و عدم وابستگی در امر مراقبت از خود كسب می كنند (بستابلی ، 2000، ص 4).

 

[1] - Inter personal[2] - Self stem

فهرست

عنوان                                    صفحه

زمینه پژوهش............................. 3-1

مروری بر مطالعات........................ 4-3

چارچوب پنداشتی.......................... 7-4

اهداف پژوهش............................. 7

فرضیه های پژوهش......................... 8-7

تعریف واژه ها .......................... 9-8

پیش فرضهای پژوهش........................ 9

روش پژوهش .............................. 9

محیط پژوهش.............................. 10

جامعه پژوهش............................. 10

نمونة پژوهش............................. 10

مشخصات واحدهای مورد پژوهش............... 10

ابزارگردآوری داده ها ................... 10

اعتبار علمی ابزار....................... 10

اعتماد علمی ابزار....................... 11

تجزیه و تحلیل داده ها .................. 11

محدودیتهای پژوهش........................ 12-11

اهمیت پژوهش ............................ 12

ملاحظات اخلاقی............................ 13

منابع فارسی............................. 15-14

منابع خارجی............................. 16