جذام

1000 تومان
جذام

تعداد صفحات : 8

فرمت فایل : doc

دسته بندی : بهداشت عمومی

حجم فایل : 14 کیلوبایت

تاریخچه و کلیات : 

    Øعامل بیماری : مایکو باکتریوم لپرا

    Øبیماری مزمن باکتریایی پوست و اعصاب محیطی

    Øگرفتاری راههای تنفس فوقانی در نوع لپروماتوز

    Øانواع :

    Ø 1- جذام لپروماتوز

    Ø 2- جذام توبرکولوئید

    Øاشکال بینابینی(INDETERMINED)

    Øاشکال نامشخص(  BORDERLHNE)

تعریف سازمان جهانی بهداشت :
یک مورد جذام عبارت است از شخصی که دچار ضایعات هایپو پیگمانته یا قرمز با فقدان قطعی حس ، درگیری اعصاب محیطی ، بصورت ضخیم شدن واضح و از دست دادن حس و اسمیر پوستی مثبت از نظر باسیلهای اسید فاست بصورت منفرد یا مجموعه ای از این تغییرات باشد .