تحقیق جذب آب توسط ریشه در گیاهان تحقیق جذب آب توسط ریشه در گیاهان

دسته : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 KB

تعداد صفحات : 21

بازدیدها : 283

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق جذب آب توسط ریشه در گیاهان

تحقیق جذب آب توسط ریشه در گیاهان

تحقیق جذب آب توسط ریشه در گیاهان


تحقیق رابطه آب و خاك

ارتباط گیاه با آب عمدتا از طریق ریشه صورت می گیرد. بنابراین در بررسی  روابط آب و گیاه باید به سیستم ریشه ای گیاهان و نقش آن درجذب آب و نمو گیاه نیز توجه شده سیستم های ریشه ای در گیاه چهار وظیفه مهم بر عهده دارند كه عبارتند از: عمل كردن به عنوان لنگر گیاه، جذب آب و مواد غذایی، ساختن تركیبات آلی و ذخیره مواد غذایی مورد نیاز گیاه آب در طول گرادیان پتانسیل از طریق ریشه ها، ساقه ها و برگهای گیاه از خاك به اتمسفر حركت می كند.

آب در طی جذب به وسیله سیستم ریشه ای در دو مسیر مجزا حركت می كند یكی از طریق بافت بین سلولهای اپیدری سطح ریشه و آوندهای چوبی درون مغز ریشه و دیگری از طریق كاپیله ی موجود بین نقطه ای كه به داخل آوند چوبی جذب می شود و قاعده بخش های هوایی می باشد.

فرآیندهای جریان كاپیلاری در بخشی كه مسیرهای آوند چوبی را برای حركت آب نشان می دهد توضیح خواهیم داد ولی با این وجود در ریشه ها جریان كاپیلاری می تواند تحت تاثیر ورود آب در طول مسیرآوند چوبی قرار گیرد و باعث شود جریانها و پتانسیل ها مستقل از اثر بعد كاپیلاری تغییر كنند. این امر محاسبه جریان آوند چوبی در ریشه ها را پیچیده می كند و ممكن است به علت اختلال در تلاطم جریان غشایی كه در اثر ورود آب به دیواره آوند به وجود می آید باعث انحراف از جریان پوئی سیول شود. اگر چه این اثرات پیشگویی جریان آب را در قسمت های مختلف سیستم ریشه ای بی نهایت مشكل می كند ولی بعضی از دانشمندان سعی كردند خصوصیات ضروری جریان كاپیلاری را در یك سیستم ریشه گندم شبیه سازی كنند.

حركت آب از طریق بافت ریشه می تواند از طریق مسیرهای دیگری نیز صورت گیرد كه این موضوع را در بخش مسیرهای حركت آب خواهیم گفت.

برخی از ساختمانهای بافت ریشه كه قبل از ورود به آوند چوبی باید از آنها عبور كند به علت اختلاف در مورفولوژی سلولهای آنها بر حركت آب اثر خواهد گذاشت.

بیشترین اثر در رابطه با تغییرات مورفولوژی سلولها به علت بلوغ بافت های مختلف و چوب پنبه ای شدن آنها، بخصوص در آندودرم می باشد. سلولهای آندودرمی ریشه گیاه نواری غیر قابل نفوذ را دو دیواره های شعاعی سلولها تشكیل می دهد كه حلقه كاسپاری نام دارد. و مانع از حركت آب در دیواره سلولها در این نقطه می شود. بلوغ باعث ضخیم شدن حلقه كاسپاری و به دنبال آن چوب پنبه ای شدن دیواره های تماسی می شود و به طور فزاینده ای مانع از حركت آپولپلاتیك آب در آندودرم می گیرد. آب برای پیمودن آندودرم، باید وارد سیمپلاست شود و از طریق پلاسمودرماتا مستقیما به آوند چوبی عبور كند و قبل از اینكه وارد آوند چوبی شود دوباره در آپوبلاست پارانشیم مغزی نفوذ كند. بر طقبق مشاهدات هیجین بوتام عبور از دیواره آوندهای چوبی بالغ ممكن است همچنین با چوب پنبه ای شدن وتفلفات پروتوپلاسم باقیمانده و پلاسمودزماتای آن محدود شود.

جذب آب به وسیله ریشه ها:

سیستم های ریشه ای گیاهان زراعی معمولا در لایه های سطحی خاك كه دارای مقدار زیادی مواد غذایی قابل دسترس بود. و به وسیله بارندگی یا آبیاری مجدداً مرطوب می شوند بیشتر متمركز می شود.

البته ریشه را می توان جهت نفوذ به عمق خاك از طریق خشكی طولانی سطح خاك یا وجود سطح اسیتایی آب در منطقه ریشه دهی تحریك نمود. دو خصوصیت مهم سیستم های ریشه ای گیاهان زراعی بر حذف آب توسط آنها اثر می گذارد. اولین خصوصیت تراكم زیاد ریشه است كه می تواند باعث تخلیه سریع آب قابل دسترس لایه های سطحی خاك و دیگری نفوذ ریشه به اعماق است كه میتواند حجم بیشتری از آب خاك را در مقایسه با آنچه لایه های سطحی می تواند تامین كند برای گیاه قابل دسترس كند.

جذب آب به وسیله ریشه های عمیق تا حدودی تحت تاثیر ریشه ها در خاك و مقاومت های ایجاد شده بو وسیله طول آوند چوبی مورد نیاز برای انتقال آب به سطح خاك قرار می گیرد. بعد از اینكه مقاومت آوند چوبی به انتقال آب به حساب آورده شد،‌ پس جذب آب به وسیله ریشه ها در هر لایه ای از خاك عمدتا تحت تاثیر مقاومت های شعاعی نسبت به حركت آب از خاك به سطح ریشه و پس از طریق بافت های ریشه به آوند چوبی قرار می گیرد. از این پس برای سهولت، جذب آب به عنوان فرایندهای موثر در حركت آب به طور شعاعی از خاك به ریشه و در ریشه تا زمانیكه وارد آوند چوبی می شود در نظر گرفته خواهد شد. این امر شامل اثر مقاومت های شعاعی در خاك و در ریشه می شود. به همین ترتیب انتقال آب به فرایندهای موثر در حركت آب به طور محوری در آوندهای چوبی در گیاه نیز نسبت داده می شود. این امر شامل مقاومت های نوع پوئی س