پایان نامه قابلیتهای فناورانه تدوین استراتژی شرکت هواپیمایی خلیج فارس پایان نامه قابلیتهای فناورانه تدوین استراتژی شرکت هواپیمایی خلیج فارس

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 704 KB

تعداد صفحات : 160

بازدیدها : 519

برچسبها : قابلیت های فناورانه تدوین استراتژی

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه قابلیتهای فناورانه تدوین استراتژی شرکت هواپیمایی خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

فایل دانلودی حاضر پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی با عنوان ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس می باشد و بصورت جامع همراه با جداول و توضیحات کامل از سایت محصولات دانلودی سرو آماده دانلود گردیده است، در ادامه به شرح مختصری از متن آن و نیز فهرست مطالب آن پرداخته می شود.

ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی

مقدمه

ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای اولویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند، بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آن ها را مشخص می سازد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی در شرکت های خدماتی می باشد. حال با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی قابلیت های فناورانه و مبحث تدوین استراتژی و همچنین اهمیت ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی ، در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی تکنولوژی های فعلی و شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت های فناورانه می پردازیم، در این راستا شرکت هواپیمایی خلیج فارس برای انجام پژوهش در نظر گرفته می شود. در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف قابلیت های فناورانه ، تعداد 52 تکنولوژی شناساییشدند. اهمیت این شاخص ها از طریق توزیع 200 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 195 پرسشنامه مرجوع شد، داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک تاپسیس فازی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخص ها اولویت بندی گردیدند. همچنین با استفاده از مدل پاندا سطوح قابلیت های فناورانه این شرکت با تعداد 36 شاخص عملکرد مورد ارزیابی واقع گردید و در نهایت شکاف بین سطح موجود و مطلوب قابلیت های فناورانه بررسی گردید.

ماهیت و اهداف استراتژی ها

اگر چه استراتژی تنظیم رفتار سازمان / فرد در تعامل با محیط است و فرد / سازمان باید از رفتارهای متنوعی در ارتباط با محیط های فعالیتی خود استفاده کند، از دیدگاه دیگر، استراتژی تشخیص فرصت های اصلی و متمرکز کردن منابع سازمان در جهت تحقیق مناتفع نهفته در آن است. فرصت ها درون مایه اصلی حرکت های استراتژیک هستند. فرصت در محیط ، از نیاز تامین نشده شکل می گیرد. عمر استراتژی محدود به اعتبار عوامل زیربنایی آن است و با تغییر این عوامل، اثر بخش آن به پایان می رسد. استراتژی هنر خلق ارزش و نیز چهارچوب های هوشمند، مدل های مفهومی و اداره ایده هاست. استراتژی مدیران سازمان ها را مجاز به شناسایی فرصت های کشف ارزش برای مشتریان و تحقق آن ارزش ها در سطح منافع می کند؛ از این رو راهی است که سازمان ها زمینه فعالیتو کسب و کار خود تعریف می کنند و آن را صرفا با منابعی مرتبط می سازند که در اقتصاد امروز اهمیت بسیاری دارد. این منابع عبارتند از: ارتباطات، شایستگی ها و مشتریان سازمان.

استراتژی ها و سیاست های سازمان، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و بستر نیز چهارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پروژه های عملیاتی را تعیین کرده، بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت تاثیر می گذارد. استراتژی به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می شود و برای برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال، استراتژی به فرآیند تعیین ماموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت سازمان می پردازد

شرکت هواپیمایی خلیج فارس

شرکتی خدماتی با تخصص ارائه خدمات پروازی می باشد و با توجه به تازه تاسیس بودن شرکت مذکور، برای بقا در بازار رقابتی خطوط هوایی و توسعه هر چه بیشتر، نیاز به شناخت کامل از قابلیت های فناورانه خود دارد. لذا با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد با شناخت قابلیت های فناورانه شرکت به ارزیابی آنها بپردازد که از خروجی این کار می توان در تدوین استراتژی سود جست.

گزاره های تحقیق

1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی

1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاه های خدماتی چیست؟

2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت است؟

3. شرکت هواپیمایی خلیج فار