پایان نامه آسیبهای ورزشی پایان نامه آسیبهای ورزشی

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 269 KB

تعداد صفحات : 267

بازدیدها : 245

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه آسیبهای ورزشی

پایان نامه آسیبهای ورزشی

پایان نامه آسیبهای ورزشی


قسمتی از متن:

اندام فوقانی:

تستهای زیر اكثرا توسط (1993) Provance, Mc Creary, kendall و (1989) Gilewich , Clarkson جمع آوری شده‌اند كه خوانندگان را برای اطلاعات بیشتر به آنها ارجاع می‌دهیم.

Serratus Ant

عضله سراتوس قدامی ابداكتوركتف و چرخاننده خارجی است كه در مقابل rhomboid  عمل می‌كند. بعنوان یك تست مشاهده‌ای یك فعالیت push/up كامل انجام می‌شود هیچگونه برآمدگی كتف وجود ندارد. یك حركت مشابه ولی با قدرت كمتر خوابیدن در وضعیت طاق باز و انجام یك منگنه ضربدری است. ضعف با برآمدگی كتف مشخص می‌شود. باید اشاره شود كه عضلات سینه‌ای كوچك می‌توانند در این وضعیت نسبتا این حركت را انجام دهند. Flex مقاومتی شانه (120درجه) در وضعیت نشسته تست دقیق‌تری است اگر سراتوس قدامی ضعیف باشد عضلات روسوئیدها با كشیدن لبه‌‌های عمودی كتف تحت استرچ قرار می‌گیرند. همچنین با ابداكت كردن كتفها وكاملا ضربدری كردن دستها.

Trapezius

تراپزیوس فوقانی levator scapula و رومبوئیدها همگی بلند كننده كتف هستند. در هر حال تراپزیوس فوقانی كتف را به سمت بالا می‌چرخاند در صورتی كه دو عضله دیگر آن را به سمت پایین می‌چرخانند. این دو عضله از روی تاثیر عضله levator scapula روی ستون فقرات تشخیص داده می‌شوند. elevation  دروضعیت نشسته تست می‌شود. به elev  شانه lat flex فقرات گردنی مقاومت داده می‌شود.

فیبرهای میانی تراپزیوس در وضعیت خوابیده دمر ورزشكار با بازوهایی كه از لبه‌های تخت آویزان شده‌اند  سپس تا زاویه 90 درجه بلند می‌شوند تست می‌شود  ورزشكار كتف را به سمت خط وسط add می‌كند. عضلات رومبوئید با فعالیتشان روی چرخش كتف بازشناخته می‌شوند چرخش خارجی هومروس درحالی كه شست به سوی سقف قرار دارد عضله ترس بزرگ را می‌كشد (چرخاننده داخلی مفصل گلنوهومرال) و موجب می‌شود كه لبه زیر بغلی كتف كشیده شده و كتف به سمت بالا بچرخد. وقتی abd كتف شروع می‌شود،‌ حركت كتف به چرخش به سمت پایین نشاندهنده فعالیت رومبوئیدهاست همراه با فعالیت تراپزیوس میانی و یا بدون آن.

تراپزیوس تحتانی نیز در وضعیت خوابیده دمر تست می‌شود. ابتدا كتف بطور پاسیو به  add و dep می‌رود. بازو دركنار بدن نگه داشته می‌شود كمی از روی تخت بلند می‌شود و توانایی ورزشكار برای حفظ ثبات كتف در مقابل وزن بازو بررسی می‌گردد. پیشرفت با افزایش طول بازوی اهرمی در حالی كه كتف در حداكثر وضعیت خود قرار دارد صورت می‌پذیرد وضعیت تست نهایی نگه داشتن بازوها به صورت مورب بالای سر و در امتداد فیبرهای تراپزیوس تحتانی انجام می‌شود.

The rhomboids

رومبوئیدها با قرار دادن ورزشكار در وضعیت خوابیده دمر انجام می‌شود  ورزشكار پشت دستش را روی باسن سمت مقابل قرار می‌دهد و تلاش می‌كند بازو را از روی پشت بلند كند مقاومت روی كتف اعمال می‌شود،‌ نه هومروس تشخیص آن از تراپزیوس میانی مربوط به چرخش كتف است كه در بالا توضیح داده شد.

Diltoid

هر سه دسته فیبرهای دلتوئید در وضعیت نشسته ارزیابی می‌شوند. برای فیبرهای قدامی ورزشكار مفصل شانه‌اش را تا 90 درجه flex  می‌كند. (و كمی med Rot) وقتی عضله كوراكوبراكیالیس تست می‌شود، دلتوئید قدامی با قرار گرفتن در وضعیت ext , Rot بی كفایت می‌شود. Add , flex استفاده می‌شود. دلتوئید میانی و سوپراسپانیاتوس در 90 درجه abd بازو تست می‌شوند. در ابتدای abd عضله دلتوئید میانی را نباید از سوپراسپانیاتوس جدا دانست،‌ چون هر دو عضله فعال هستند. در هر حال لمس سوپرااسپانیاتوس و EMG سطحی مشخص می كند آیا عضله منقبض می‌شود. چون عضله توسط تراپزیوس میانی و فوقانی پوشیده شده است در حین انجام كار این عضله باید كاملا ریلكس باشد. فیبرهای خلفی دلتوئید در abd افقی همراه كمی ext Rot انجام می‌شود.

Latissimus dorsi

عضله لاتیسمیوس دورسی و ترس ماژور در وضعیت خوابیده دمر و بازو در كنار بدن تست می‌شوند. عمل ext كردن بازو در عین حفظ add است

pectoralis major

 عضله سینه‌ای بزرگ دروضعیت خوابیده طاق باز تست می‌شود. ابتدا همه عضله با استفاده از abd افقی تست می‌شود. هرگونه حركت اضافی در عضله دلتوئید قدامی مورد توجه قرار می‌گیرد. سرهای ترقوه‌ای و جناغی عضله با جهت دهی كشش مشخص به فیبرهای عضلانی مجزا می‌شوند. هر دو دسته فیبرها بااسفاده از add و كمی met Rot تست می‌شوند. سرترقوه‌ای از وضعیت abd 70 درجه از abd 135 درجه نیز تست می‌شود و به سمت كرست ایلیاك سمت مقابل كشیده می‌شود. عضله‌ای مینور نیز در همین وضعیت طاق باز تست می‌شود ولی عمل تكان دادن شانه به سمت قدام است بدون حركت مستقیمی در هومروس این عضله معمولا كوتاه است و فاكتور مهم در تغییرات مكانیكی مفصل گلنوهورمرال می‌باشد.

Internal & External Rotation :‌

چرخش در وضعیت خوابیده دمر با شانه در abd90 درجه و آرنج خم شده ارزیابی می‌شود یا در وضعیت نشسته كه بازو كنار بدن دولا شده است. چرخش داخلی عضلات Subscapularis به همراه Latissimus , Pectoralis major , Teres major   دلتوئید قداحی بعنوان كمك كننده‌های حركت تست می‌شود چرخش خارجی تست عضله infra spinatus  و teres minor به همراه دلتوئید خلفی بعنوان عضله كمكی است.

Elbow flexors

Brachioradialis , brachialis , biceps  همگی در وضعیت خوابیده طاق باز با شانه add ارزیابی می‌شوند. ورزشكار flex مقاومتی آرنج را در حالی كه ساعد sup است برای بایسپس انجام می‌دهد و در حالی كه ساعد pron است برای براكیالیس در وضعیت میانی برای براكیورادیالیس انجام می‌دهد. تاثیر باسیپس در flex  مفصل گلنوهرمرال و sup رادیوهومرال نیز باید در وضعیت نشسته تست شود.

Triceps

ورزشكار در وضعیت خوابیده طاق باز با شانه چرخیده و داخل در flex90 درجه تست می‌شود. به ext آرنج مقاومت داده می‌شود در وضعیت دمر كه شانه تا 90 درجه abd شده است. Ext آرنج با ext  شانه همزمان خواهد بود.

Priation /supination  

در هر دو حركت در پوزیشن نشسته تست می‌شود در حالی كه بازو در وضعیت mid – position  قرار دارد.

 

 

اندام تحتانی:

Iliopsoas

اپلیوسپوآس در وضعیت نشسته با مقاومت علیه hip flex و زانوی خم تست می‌شود. این عضله با فعالیتی كه ركتوس فموریس روی زانو دارد ازآن باز شناخته می‌شود.

Sartorius

وضعیت شروع خوابیده طاق باز flex درمفصل ران ext Rot , add  (FABER) كه با flex  در مفصل زانو همراه هستند

Gluteus maxmus

ورزشكار در وضعیت خوابیده دمر قرار می‌گیرد و etx در دامنه داخلی مفصل ران به همراه باقی ماندن مفصل flex انجام می‌شود تا فعالیت عضله هسترینگ را كاهش دهد. در طول دامنه این فعالیت از وضعیت چهار دست و پا كه شكم ورزشكار روی چارپایه قرار می‌گیرد ارزیابی خواهد شد حركت باید ext خالص و بدون هرگونه abd باشد.

Hip Abdactors

وضعیت شروع خوابیده به پهلو است، گلوتئوس كوچك و متوسط هر دو در این پوزیشن تست می‌شوند تاكید روی فیبرهای خلفی گلوتئوس مدیوس (بخش پاسچرال عضله) و با تركیب حركات ext Rot ,abd انجام می‌شود. عضله Tensor fascia lata  نیز در وضعیت خوابیده به پهلو تست می‌شود. عضله فاشیالاتا با عمل روی flex  مفصل ران etx  زانو و كشیدن باند ایلیوتیبال از عضله گلوتئوس كوچك باز شناخته می‌شود.

hip adductors وضعیت شروع خوابیده به پهلو با پای تست شونده در زیر انتخاب می‌شود به حركت add برای تست كردن تمام گروه ادداكتوری مقاومت داده می‌شود. خم كردن زانو موجب كوتاه شدن عضله گراسیلیس و بی‌كفایتی مكانیكی آن می‌شود. بنابراین فشار روی ادداكتورهای كوچكتر وارد می‌آید. گراسیلیس همچنین در ext كردن مفصل ران از همسترینگ باز شناخته می‌شود. ادداكتورهای لانوس و برویس به همراه پكتنیئوس به flex مفصل ران كمك می‌كنند، درنتیجه اگر این عضلات ادراكتور غالب باشند و عضلات اكستنسور مفصل ران نتوانند حركت flex  را كنترل كنند تمایلی برای رانش به flex  در پا وجود خواهد داشت.

Hip rotators

وضعیت شروع خوایده دمر به همراه ثابت شدن لگن توسط تراپلیست به كار می‌رود مفاصل ران و زانو تا زاویه 90درجه flex  می‌شوند و چرخش داخلی مقاومتی (بردن پا به بیرون ) و چرخش خارجی مقاومتی (برون پا به داخل) انجام می‌پذیرد  

Hamstrings

وضعیت شروع خوابیده دمر و ثابت كردن لگن است flex مقاومتی زانو همراه با چرخش داخلی (semi – tendinosus ,simi – mimbranosus)  یا همراه با چرخش خارجی ( biceps femoris)  انجام می‌شود فعالیت همسترینگ و گلوئتوس بزرگ در ext كردن مفصل hip فاكتور مهمی در بررسی عدم تعادل عضلانی در این ناحیه سات.

Quadriceps

 كوآدریسپس در پوزیشن نشسته تست می‌گردد. Ext مقاومتی در زانو به منظور تست سرهای داخلی و خارجی و ext مقاومتی به همراه flex  مفصل ران جهت تست كردن rectus femuris  انجام می‌شود.

popliteus :

ورزشكار در وضعیت نشسته تست می‌شود، و حركت با اعمال مقاومت به چرخش داخلی تیبیا روی ران flex  شده می‌باشد. در مواردی كه همسترینگ خارجی نسبت به همسترینگ داخلی غالب است، med Rot  داخلی به شدت ضعیف خوهد بود. در حین تست چرخش تیبیا باید از inversion  پا تشخیص داده شود.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی - تربیت بدنی

پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام