تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

دسته : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 123 KB

تعداد صفحات : 127

بازدیدها : 278

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISOIEEE

تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

چكیده: طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یك تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال 1997 منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، كمیت بخشی به مشاركت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و كاربران –این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق 1997 است كه در آن ارتباط رسانان فنی مشاركت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور كمیتی نشان می‌دهد كه كاربران به طور برجسته در جائیكه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط سازمان فنی

چرخه عمر توسعه سیستم‌های سنتی، نیاز به گزارش سازی كاربر را شناسایی كرده اما به طور كل نگارش این موضوع بر مراحل بعدی چرخه پیش از مرور دوباره سیستم و شروع دوباره چرخه، منتقل می‌كند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فنی به دلیل عدم حضور آنها در ادبیات سیستم های اطلاعاتی آشكار و واضح است. در ادبیات ارتباط فنی، وضعیت ارتباط رسانان فنی در سیستم‌های توسعه نیز به مقدار كم گزارش شده است. این تعجب برانگیز نیست بنابراین، توجه كم به حوزه حضور ارتباط رسان فنی در فرآیند توسعه سیستم و  وقتی كه این مشاركت حداكثر ارزش را دارد. داده شده است. كار اخیر با حمایت مالی انجمن ارتباط فنی با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزایش ارزش اجرا شده Redigh از این مطالعه گزارش می‌دهد كه در حوزه تكنولوژی اطلاعات، كار ارتباط سازان فنی به كاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و زمان برنامه ریزی، هزینه‌های كمتر آموزشی و حمایتی و كاهش خطاهای كاربر منجر شد. مثالهای دیگری توسط ادبیات ارائه شده اند، كه حمایت بیشتری را در مورد اینكه ارتباط رسانان فنی موجب افزایش ارزش فرآیند توسعه می‌شوند ، ارائه می‌كنند.

یك مقاله‌ای كه زودتر در یك تحقیق ملی از ارتباط رسانان فنی گزارش شده هدف آن شناسایی نقش ارتباط رسانان فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در استرالیا است. مقاله گزارش دادكه نقشهای زیر به طور وسیع توسط ارتباط رسانان فنی اجرا شده است.

-         عمل به عنوان حامی كاربر

-         نگارش كمك آنلاین

-         نگارش وویرایش سیستم و پیامها و

-         ارائه توصیه به طرح رابطه

این مسئله در دیگر مطالعات گزارش شده در ادبیات ارتباط فنی ثابت است كه معتقدند ارتباط رسانان فنی مهارت اجرای نقشها را دارند.

نتایج تحقیق 1997 بیشتر از قبل نشان داد كه برای حضور كارآمد ارتباط رسانان فنی و برای مشاركت آن با حداكثر ارزش، آنها باید در مرحله آغازین فرآیند توسعه حاضر شوند. و آغازین یعنی، پیش یا در مرحله طراحی- مقاله گزارش داد كه 66% ارتباط رسانان فنی در پیش یا در مرحله‌ طراحی حاضر شدند.

در حالیكه تحقیق می‌توانست به طور واضح شناسایی كند كه نقشهای ارتباط رسانان فنی كدام است و در چه زمان آنها در فرآیند توسعه حاضر شده‌اند، نتایج جزئیات بیشتری را از نحوه مشاركت این نقشها یا افزایش ارزش در توسعه سیستم‌ها، خصوصاً از یك دیدگاه كاربر را ارائه نكرده‌اند- كار مطالعه موردی بیشتر برای شرح و ارائه جزئیات بیشتر تأثیر كار ارتباط رسان فنی طراحی شد.

روشها

كار تحقیق 1997 و تحقیق گزارش شده در اینجا بخشی از كار آرایه‌ای انجام شده از طریق مدرسه سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه Monash، ملبورن، استرالیا است. مطالعه موردی بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی را شامل می‌شد. نیمی از سیستمها در طول توسعه، یك ارتباط رسان فنی را حاضر كردند، كه با سیستم‌های نوع A شناسایی می‌شدند و نیمی دیگر سیستم‌های نوع B بودند كه از حضور آنها استفاده نكردند.

مصاحباتی با حدود 4 و 7 نفر برای هر سیستم انجام شده و توسعه دهنده كاربران و ارتباط رسان فنی را شامل می‌شود و هر جا كه قابل كاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهای ضبط شده جمع آوری می‌شدند.

برای تضمین اینكه یك ساختار مرتبط و ثابت برای جمع آوری اطلاعات حفظ شده بود. یك كتابچه درآغاز ایجاد شد كه تمام پرسشهای، موضوعات گوناگون را شامل می‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخی بخشهای كتابچه را در طول مصاحبه كامل كنند. یادداشتهای اضافی یا مشاهداتی نیز در طول فرآیند مصاحبه در كتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌های مشابهی پرسیده شد، آنها به كیفیت بخشی شفاهی پاسخهای كتبی خود تشویق شدند، زمانیكه آنها پرسشهای كتابچه را پاسخ می‌دادند، پرسشهای دیگری هم مطرح شدند كه نتیجه آنها داده‌های كمی و كیفی بود.

یك نمونه از كتابچه را می‌تواند در سایت زیر ببینید.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزیه و تحلیل‌های مطالعه موردی

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 كاربر و 10 ارتباط رسان فنی انجام شدند. از متاماتریس ها برای تحلیل داده‌های كیفی استفاده شد، یك متاماتریس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پیوند دو لیست است كه با ردیفها وستونها تهیه شده است. متا ماتریس‌ها داده‌های مشروح برنامه‌ریزی نمودارهای اصل در یك فرمت استاندارد هستند- این روش یك ابزار دارای ساختار از طراحی نتایج كمی از لیست‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست می‌دهد.

از spss برای تحلیل آماری داده های كمی استفاده شد. تستهای جزر Chi برای اهمیت P<0.05 او تست T برای مقایسه ابزار استفاده شدند.

بحث در مورد یافته ها

كاربران و ارتباط رسانان فنی در اكثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سیستم‌های خود را در درجاتی بالاتر از كاربران، رده بندی كرونر – مورد زیر، ارائه دهنده نتایج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فنی سازمان یافته است، درك دیدگاه كاربر، نگارش كمك آنلاین، مشاركت در طراحی سیستم و رابط كاربر و پیغامهای خطا.

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی از طریق یك تحقیق، جمع آوری شده شده و در مقاله قبلی گزارش شد. داده‌های تحقیق، در ابتدای كمی بوده و بر نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانان فنی در طول توسعه سیستم تمركز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌های مطالعه موردی با ارتباط رسانان فنی بر این تمركز داشت كه آنها چگونه در فرآیند توسعه حضور داشتند طرح سوالات كیفی بود. بخش زیر خلاصه پاسخهای ارتباط رسانان فنی به 4 نقش اصلی است.

درك دیدگاه كاربر ( حمایت كاربر): برای هدف این مقاله، نقش حمایت كاربر فرض شده كه یك درك دیدگاه كاربر را شامل شود. تحقیق بنا كرد كه ارتباط رسانان فنی عقیده دارند كه درك دیدگاه كاربر یك عنصر مهم كار آنها است. دو پرسش باید پاسخ داده شوند، بنابراین:

اگر ارتباط رسانان فنی از دیدگاه كاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعای ارتباط رسانان فنی برداشت می‌كنند پس اثر آن چیست؟

آیا آن موجب بهبود سیستم برای كاربران می‌شود؟

تعداد زیادی از ارتباط رسانان فنی در مورد مفهوم برداشت از دیدگاه كاربر، نظر دادند نمونه این پاسخها این مورد است.

فهرست

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل 1 ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE

بخش 1-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چكیده:.................................................................................................................... 1

روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی ........................................................... 4

بحث در مورد یافته ها ......................................................................................... 5

دیدگاه ارتباط سازمان فنی ................................................................................... 5

دیدگاههای كاربر .................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل داده های كیفی كاربر ................................................................... 16

طراحی رابط كاربر ............................................................................................... 19         

بخش 2 - كاربرد سبك های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار

 اصطلاحات شاخص.............................................................................................. 27

تغییر دادن سبك ها .............................................................................................. 32

بخش 3 - گرایشات در تولید گزارش اتوماتیك

كاربرداتوماسیون ................................................................................................. 39

پیشینه            40

كاهش تلاش   43


فصل 2 : استانداردهای مستندسازی ISO

بخش 1. استانداردهای بین المللی

مقدمه..................................................................................................................... 47

موضوع.................................................................................................................. 48

مرجع های معیار و ضابطه ای.............................................................................. 48

تعاریف ................................................................................................................. 49

ویژگیهای مورد نیاز ............................................................................................. 49

گزارش ................................................................................................................. 53

بخش 2: پردازش اطلاعات دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های كاربردی بر مبنای كامپیوتر

موضوع و زمینه كاربرد ....................................................................................... 55

اصول مستندسازی .............................................................................................. 56

احتمال مطالعه........................................................................................................ 59

مطالعه طرح سیستم .............................................................................................. 63

طراحی سیستم و توسعه ...................................................................................... 66

پشتیبانی سیستم ................................................................................................... 69

اجزای سیستم ...................................................................................................... 72

بررسی های اجرای بعدی .................................................................................... 73

مدیریت سندها....................................................................................................... 74

بخش 3 - سندسازی - ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمینه كاربری .................................................................................. 84

* منابع .................................................................................................................. 85

* تعاریف .............................................................................................................. 85

* مقدمه های تولید ................................................................................................ 85

 *تربیت اجزاء......................................................................................................... 86

* جلد .................................................................................................................... 87

 صفحه  گذاری ..................................................................................................... 88

* غلط نامه ............................................................................................................ 91

*چكیده نامه مطالب ............................................................................................... 92

*فهرست مطالب .................................................................................................... 92

*تصاویر جداول ................................................................................................... 93

*علائم اختصاری .................................................................................................. 93

*متن اصلی ........................................................................................................... 94

*لیست منابع كتاب شناختی ................................................................................... 99

*ضمیمه ها:........................................................................................................... 99

*فهرست راهنما .................................................................................................... 100

*كتاب شناختی ...................................................................................................... 101

بخش 4 - تكنولوژی اطلاعاتی - خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار

*موضوع ............................................................................................................... 103

*منابع ................................................................................................................... 104

*تعاریف ................................................................................................................ 104

*نقش مدیران ........................................................................................................ 104

عملكردهای مستندات نرم افزار ........................................................................... 105

ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی ............................................................... 108

ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها............................................. 110

ایجاد مراحل مستندسازی .................................................................................... 118

توزیع منابع به مستندات ....................................................................................... 118

برنامه ریزی مستندسازی .................................................................................... 120

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ

پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی و ارتباطی

پایان نامه WiFi (شبکه های بی سیم)

پایان نامه رابطه تورم و رشد اقتصادی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام