پروژه تاثیر معیارهای عملکردی پرداخت پاداش سازمانی بر انگیزش کارکنان پروژه تاثیر معیارهای عملکردی پرداخت پاداش سازمانی بر انگیزش کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1055 KB

تعداد صفحات : 151

بازدیدها : 476

برچسبها : پرداخت پاداش انگیزش کارکنان

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پروژه تاثیر معیارهای عملکردی پرداخت پاداش سازمانی بر انگیزش کارکنان

دانلود پروژه پایان نامه بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان

پایان نامه و پروژه پایانی بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل)

مقدمه فصل یک

پیچیدگی شرایط زندگی در سطح ملی و بین المللی و افزایش بیش از پیش رقابت اقتصادی در سطح جهانی در مسیر پرفراز و نشیب ترقی، پیشرفت منوط به ایجاد وسایل و تجهیزات را متنوع و متعدد کرده است، وجود سازمان های مناسب در هرجامعه که بتوانند با اثربخشی و کارآیی از عهده وظایف خود برآیند، از مهم ترین وسایل دستیابی به هدف و پیشرفت و ترقی است.

میل به اراده انجام کار، یا انگیزش عامل اساسی در ایجاد تلاش ها و فعالیت های افراد است. انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد، خلق محیط کاری مثبت واجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است.

فقدان انگیزش در کاهش میزان حضور در محل کار و کمیت و کیفیت کار تأثیر دارد. پژوهش های مختلف نامشخص بودن آینده، فقدان برنامه صحیح و امنیت شغلی را در این امر مؤثر دانسته اند و عواملی دیگر مانند؛ وجود تنش و عدم رضایت شغلی، می توانند عواملی تهدید کننده باشند. عواملی مانند؛ جالب بودن کار، قدردانی، حقوق کافی، شرایط کاری مناسب و ماهیت کار در افزایش انگیزش شغلی مؤثر قلمداد شده اند و از طرف دیگر عواملی همچون؛ ساعات کار طولانی و زیاد، کم بودن حقوق و مزایا، نداشتن امنیت شغلی، عدم استقلال شغلی و منابع ناکافی بعنوان عوامل عدم انگیزش بیان شده اند.

ایجاد انگیزه برای کسی که به تازگی وارد یک حرفه می شود بسیار آسان و پیشرفت و بهبودی در آن مسیرمحسوس است. اما حفظ این برانگیختگی از خود رقابت، مهمتر است چون امکان رشد و تداوم برانگیختگی در دراز مدت، کاری بس دشوار است. در این راستا ضروری است که وضعیت انگیزش شغلی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.

انگیزش را بطورعام، اشتیاق برای تلاش کردن بمنظور رسیدن به اهداف تعریف کرده اند. فرآیند انگیزش با نیازی برآورده نشده شروع می شود که ایجاد تنش نموده و فرد را بر می انگیزاند تا به جست و جوی اهداف برود. اگر این اهداف بدست آید نیاز را برآورده کرده و تنش را کاهش می دهد. یکی از متغیرهایی که می تواند برانگیزش کارکنان تأثیربسزایی داشته باشد، نحوه توزیع پاداش های سازمانی به کارکنان سازمان است. با توجه به اینکه کوتاهی در اعطای پاداش به رفتار درست می تواند منتج به نتیجه غلط شود، کارکنان یک سازمان وقتی بین کار و آنچه به عنوان پاداش دریافت می دارند رابطه ای نبینند آن طور که باید سعی و تلاش نمی کنند بنابراین در این پژوهش سعی می شود که تأثیر معیارهای عملکردی و غیرعملکردی بر پاداش های سازمانی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل و تأثیر آن ها بر انگیزش کاری کارکنان بررسی شود و مطالب فوق، مقدمه ای برای این فصل می باشد.

پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی

تعریف مفهومی: پاداش عبارتست از:پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. سازمان ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود ممکن است براساس معیارهای عملکردی کارکنان یا غیرعملکردی اقدام به توزیع پاداش های سازمانی کنند. در این پژوهش فرض ما بر این است که اگر سیستم توزیع پاداش های سازمانی براساس عوامل عملکردی از قبیل پاداش دادن ریسک پذیری، خلاقیت کاربردی، کیفیت کار، وفاداری به سازمان و همکاری گروهی باشد، می تواند منجربه ایجاد انگیزه در کارکنان شود و بالعکس.

تعریف عملیاتی:

برای سنجش این شاخص، از پرسشنامه استاندارد با 19 گویه استفاده خواهد شد، 5 شاخص؛ پاداش های سازمانی براساس همکاری از سوی کارکنان؛ پاداش های سازمانی براساس خطر و ریسک پذیری کارکنان؛ پاداش های سازمانی براساس خلاقیت کاربردی کارکنان؛ پاداش های سازمانی براساس کیفیت کار کارکنان؛ پاداش های سازمانی براساس شایستگی و تخصص کارکنان می باشد که برای سنجش پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی استفاده می شود، سطح اندازه گیری پرسشنامه، فاصله ای و براسا