آشنایی با موسیقی ونت

3500 تومان
آشنایی با موسیقی ونت

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : doc

دسته بندی : سایر گروه ها

حجم فایل : 21 کیلوبایت

آشنایی با موسیقی ونت

فهرست مطالب:

عنوان

1-  مقدمه

2-  بیان مسأله

3-  بیان اهداف

4-  بیان فرضیات

5-  مطالعه پیشینه

6-  گفتگو با یك موسیقیدان

7-  تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

8-  تعریف سبكهای موسیقی

9-  ابزار جمع آوری اطلاعات

10-  روش تحقیق

11-  معرفی جامعه

12-  معرفی نمونه

13-  تعاریف عملیاتی

14-  جدول زمانبندی و بودجه بندی

15-  فهرست منابع

 

مقدمه

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است كه انسان به یاری آن می تواند كما بیش آنچه رادر ضمیر مكنون و مكتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است كه یك موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربة عملی گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سركوب شدة اجتماعی را باز آفریند.

اینك بی مناسبت نیست اندكی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود

ابزار جمع آوری اطلاعات: روش مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه بوده است، چون بنا به موضوح تحقیق برای جمع آوری اطلاعات نیاز به برقراری رابطه ای دوستانه با آزمودنی ها می باشد.

روش تحقیق: از آنجا كه عنوان تحقیق از دو بخش تشكیل شده برای هر بخش روش تحقیق خاص آن مطلوبست در بخش اول ( میزان گرایش جوانان ) از روش تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی ( Survey Research ) و برای بخش دوم از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است.

معرفی جامعه: دانشجویان دانشكدة علوم تربیتی مشهد. ( 2000 نفر )

معرفی نمونه:

1- حجم نمونه: 200 نفر از دانشجویان كه به عنوان مثال اگر 2000 دانشجو داشته باشیم 10% كل آنها.

2- روش نمونه گیری: تصادفی ( به صورت قرعه كشی یا جدول انتخاب تصادفی ).