پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 11471 KB

تعداد صفحات : 144

بازدیدها : 488

برچسبها : دانلود پروپوزال

مبلغ : 8500 تومان

خرید این فایل

پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

 

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

چكیده پایان نامه 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. به این منظور تعداد 102 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شامل 50 دختر و 52 پسر بطور تصادفی انتخاب و تحت آزمون قرار گرفتند. ویژگی های آنتروپومتریک مورد نظر شامل: قد، وزن، طول پا، طول ران، طول ساق، طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه بود که وزن افراد توسط وزنه دیجیتالی و قد و اندازه های اندام تحتانی با استفاده از متر نواری و پهنای پنجه و پاشنه با استفاده از کولیس و همچنین تعادل شرکت کنندگان نیز با استفاده از دستگاه تعادل سنج مورد ارزیابی قرار گرفت. تکالیف تعادلی مورد نظر نیز شامل 3 وضعیت ایستادن معمولی روی دو پا؛ ایستاده، پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا در شرایط چشمان باز بود. شرکت کنندگان هر تکلیف را 2 بار و هر بار برای 20 ثانیه انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) . 

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

 کلیدواژه­ها:  آنتروپومتریک – شاخص نوسان بدن – تعادل ایستا   

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

1-1)  مقدمه .......................................................................................................................................2

1-2)  بیان مسأله..................................................................................................................................4

1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7

1-4)  اهداف تحقیق............................................................................................................................9

1-4-1)  هدف کلی.............................................................................................................................9

1-4-2)  اهداف اختصاصی.................................................................................................................9

1-5)  فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

1-6)  پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12

1-7)  محدودیت های تحقیق............................................................................................................12

1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1)  مقدمه......................................................................................................................................17

2-2)  مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

2-2-1)  کنترل پوسچرال..................................................................................................................18

2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21

2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23

2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24

2-2-5)  تون عضلانی.......................................................................................................................25

2-2-6)  تون پوسچرال.....................................................................................................................25

2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27

2-2-8)  راهبردهای فعال..................................................................................................................28

2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29

2-2-10)  راهبرد لگن.......................................................................................................................31

2-2-11)  راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32

2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34

2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34

2-2-14)  بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36

2-2-15)  فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37

2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39

2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41

2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44

2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45

2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50

2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51

2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52

2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53

2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57

2-5-1)  شاخص توده بدن...............................................................................................................58

2-5-2)  درصد چربی.......................................................................................................................58

2-6)  تیپ بدنی................................................................................................................................59

2-6-1)  فربه پیکری.........................................................................................................................59

2-6-2)  عضلانی پیکری..................................................................................................................59

2-6-3)  لاغر پیکری........................................................................................................................60

2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61

2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63

2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65

2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1)  مقدمه......................................................................................................................................71

3-2)  نوع تحقیق..............................................................................................................................72

3-3)  جامعه آماری...........................................................................................................................72

3-4)  نمونه آماری............................................................................................................................72

3-5)  متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72

3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73

3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77

3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83

3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86

4-2)  بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87

4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1)  مقدمه....................................................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119

5-3)  تفسیر نتایج...........................................................................................................................120

5-4)  نتیجه گیری..........................................................................................................................126

5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127

فهرست منابع...................................................................................................................................128

پیوست..........................................................................................................................................

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی - تربیت بدنی

دانلود تحقیق اهداف و اهمیت فردی و اجتماعی ورزش

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام