پرسشنامه بازارگرایی استاندارد شده پرسشنامه بازارگرایی استاندارد شده

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 25 KB

تعداد صفحات : 11

بازدیدها : 239

برچسبها : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ دانلود مقیاس بازارگرایی

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه بازارگرایی استاندارد شده

دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه «ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ» با ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مارکور - سنجش بازارگرایی شرکت/سازمان

پاسخ های این پرسشنامه یکی از موارد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ - ﻣﻮاﻓﻘﻢ - ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﻮاﻓﻘﻢ - ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ - ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و همچنین ﮐﺎﻣﻼً اﺟﺮا می شود - ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺮا می شود - ﻧﺴﺒﺘﺎً اﺟﺮا می شود - ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺟﺮا می شود - ﻫﯿﭽﮕﺎه اﺟﺮا ﻧمی شود می باشد.

پرسشنامه بازارگرایی

در این پرسشنامه سوالات 8 ، 15 ، 16 ، 17 ، 20 ، 25 ، 26 ، 27 ، 30 ، 31 ، 37 ، 39 ، 40 سوالات معکوس محسوب می شوند.

پرسشنامه بازارگرایی دارای 40 سوال می باشد

نمونه سوالات

16- در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ سیاست های داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ خواسته های ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎزار. (ﺳﺆال ﻣﻌﮑﻮس)

- ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ- ﻣﻮاﻓﻘﻢ -ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﻮاﻓﻘﻢ- ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ -ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

17- در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد(ﻓﻌﻠﯽ) ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ. (ﺳﺆال ﻣﻌﮑﻮس)

-ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ-ﻣﻮاﻓﻘﻢ-ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﻮاﻓﻘﻢ - ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ -ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام