ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 322 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 384

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA) در117 صفحه ورد قابل ویرایش با doc

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

در117 صفحه ورد قابل ویرایش با doc

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ     

ﻋﻨﻮان     ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ اول – ﻣﻘﺪﻣﻪ  5

-1-1 ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار       ۶

-2-1 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ        ٨

-3-1 ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  10

-4-1 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا    10

-5-1 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       13

-6-1 ﻣﺰاﻳﺎی اﻋﻤﺎل ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ     14

-7-1 ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش        16

-8-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارش           17

ﻓﺼﻞ دوم- ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﺒﻚ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ            ١٨

-1-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ        ١٩

-1-1-2 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ     20

-2-1-2 ﻧﻘﺶ ﭼﺎرﭼﻮب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ       21

-3-1-2 ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ       23

-2-2 ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ٣٠

-1-2-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری ٣٠

-2-2-2 ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری    ٣٣

-3-2-2 ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ۵٣

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا        ٣٨

-1-3 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻫﺪف از ﻣﻌﺮﻓﻲ         40

-2-3 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       42

-1-2-3 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری        ۶۴

-3-3 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ           ٩۴

-4-3 اﺻﻮل و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا            ۴۵

-5-3 ﻓﻮاﻳﺪ SOA    ٧٠

-6-3 ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا          ٧٣

-7-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻲء ﮔﺮاﻳﻲ     ۶٧

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا       ٨٣

-1-4 ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ    85

 

-2-4 اﻳﺪهﻫﺎ، ﻣﻮاﻧﻊ و راه ﺣﻞ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  86

 

-3-4 ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻛﻤﻦ      90

 

-4-4 ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ   94

 

-5-4 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه        97

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط       ١٠٠

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی      103

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ       107

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ       

ﻋﻨﻮان     ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻜﻞ -1-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  25

ﺷﻜﻞ -1-3 ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا           42

ﺷﻜﻞ-2-3 ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزی اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲ  50

ﺷﻜﻞ-3-3 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط در SOA       ٩۵

ﺷﻜﻞ-4-3 ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا    73

ﺷﻜﻞ-1-4 ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب زﻛﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ            91

 

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم در ﺧﻮد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺮف آن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎری در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﻳﻦ دو - ﻳﻌﻨﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ، ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن- ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ، داده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ IT اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ.

دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از اﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و راه ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی درﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-1-1 ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ Edsger Dijkstra در ﺳﺎل 1968 و David

Parnas در اواﻳﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اواﻳﻞ

1990 ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺳﺒﻜﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی آن و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام