ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1177 KB

تعداد صفحات : 140

بازدیدها : 1359

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 12500 تومان

خرید این فایل

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI) در 140 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

در 140 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

 

ﻋﻨﻮان

 

ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

1  ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

1

1-1 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

2

2-1 اﯾﺪه ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری

8

3-1 ﭼﺎرﭼﻮب

10

4-1

ﻧﺘﯿﺠﻪ

13

2 ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

14

1-2 ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

14

2-2

ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ

15

3-2

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

27

4-2 ﻧﺘﯿﺠﻪ

36

3 ﻣﺪل CMMI

37

1-3 ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ

37

2-3

دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از CMMI

39

3-3 ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻬﺎی ﻣﺪل CMMI ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه

42

4-3

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی

45

 

 

5-3  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ CMMI

48

6-3 اﻫﺪاف CMMI

50

7-3

ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺷﻤﺎرﻫﺎی CMMI

51

8-3 ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

52

9-3

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای CMMI

55

10-3 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

58

11-3 اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﯾﺶ در CMMI

61

12-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﻮع اراﺋﻪ "ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم" و "ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ"

72

13-3 ﻣﺪل ﺷﻤﺎرﺷﯽ

73

14-3 وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل

74

15-3 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎدل

75

16-3 راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از CMMI

75

17-3 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ CMMI

78

18-3 دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و روﺷﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﻮح CMM

83

19-3 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

106

4 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

107

5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﮐﺎر آﯾﻨﺪه

121

1-5

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

121

2-5

ﮐﺎر آﯾﻨﺪه

123

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ

124

 

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

 

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل CMMI و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ

 

ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﺎری و اﻫﻤﯿﺖ آن در

 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻟﻬﺎی

 

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﻦ ﮔﺰارش آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻣﺮوزه، ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، راه

 

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺘﻮان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم

 

اﻓﺰاری ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد. در واﻗﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را ﮐﯿﻔﯿﺖ

 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻠﺪﻫﻨﺪه آن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ

 

ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ. اﯾﺪه CMMs از ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ. CMMs در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻬﺒﻮد

 

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﯾﮏ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اراﺋﻪ

 

ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ SW-CMM  در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺪ. اﮐﺜﺮ

 

ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده CMM  ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﺳﺎل 2003  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ

 

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .


 

 

 

از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده CMM اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد، SEI 1  ، در داﻧﺸﮕﺎه Carnegie Mellon  ، در اواﺧﺮ

 

ﺳﺎل 2000، اﯾﺪه ﻣﺪل CMMI را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ از SW-CMM در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2001 May ﺗﺎ 2002، ﺻﻮرت

 

ﮔﺮﻓﺖ .

 

CMMI ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ

 

CMMI ، ﻣﺪﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺻﻔﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم

 

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازی و ﻫﻤﺮ وﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺪل CMMI و ﻫﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻨﺪو ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد روال ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺎط

 

ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺘﻮان در رﻓﻊ

 

ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﺪرت اﯾﻨﺪو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ از ﻣﺘﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 2003 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،

 

ﻣﮕﺮ در ﺑﯿﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام