ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690 KB

تعداد صفحات : 124

بازدیدها : 409

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن
 
دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن
 
در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
 

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون دﻧﻴﺎی IT و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ – IT ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮد را از اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﻲ دارد

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ذاﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﺰاﻳﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮنِ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﮔﺎری داده ﻫﺎ

و ﻗﻮاﻋﺪﺷﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری آن ﻫﺎ را ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی

ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ SOA ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل SOA در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻂ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ، اﺻﻮل و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﭘﺲ از آن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

در اداﻣﻪ، اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﻴﺖ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای SOA ﻛﺎرا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

 

در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﺮح و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.


ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول- ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع................................................................................................................................

8............

1,1

ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------------------

9

2,1

ﻣﻌﻤﺎری--------------------------------------------------------------------

10

3,1

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا ---------------------------------------------------------

10

4,1

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا --------------------------------------------------------

11

5,1

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

12

6,1

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

13

7,1

ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻜﺎری و ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻴﺮ-اﻧﻜﺎری -----------------------------------------------

14

8,1

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ---------------------------------------------------------------

14

9,1

ﻣﻮﻟﻔﻪ----------------------------------------------------------------------

15

10,1

ﻣﺘﻦ ----------------------------------------------------------------------

15

11,1

اﺗﺼﺎل ---------------------------------------------------------------------

15

12,1

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ------------------------------------------------------------------

16

13,1

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داده --------------------------------------------------------------

16

14,1

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺪل داده ای----------------------------------------------------

16

15,1

ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی-----------------------------------------------------------------

17

16,1

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاِی ﺑﺪوی---------------------------------------------------

17

 

 

ﻓﺼﻞ دوم - ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ.................................................................................................................

18

1,2

ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ --------------------------------------------------------------------------------------

19

2,2

وب ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ --------------------------------------------------------------

20

3,2

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ---------------------------------------------------------

20

4,2

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-----------------------------------------------

21

5,2

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪ-ﮔﺮا--------------------------------------------------------

22

6,2

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ----------------------------------------------------

22

7,2

ﺳﺮوﻳﺲ در ﺧﻮد-ﻛﺎرﺳﺎزی ﺗﺠﺎری -----------------------------------------------

24

8,2

ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻳﻪ ای از اﻣﻜﺎﻧﺎت------------------------------------------

25

9,2

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ------------------------------------------

26

 

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ...............................................................................................................................

28

1,3

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ -----------------------------------------------------------

29

2,3

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه --------------------------------------------------

30

3,3

اﺗﺼﺎل ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------

31

 

 

4,3

اﻧﺘﺰاع ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------------

32

5,3

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺠﺪد ﺳﺮوﻳﺲ-------------------------------------------------

34

6,3

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ---------------------------------------------------------

35

7,3

ﺑﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲ----------------------------------------------------------

36

8,3

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎف ﺳﺮوﻳﺲ -------------------------------------------------------

38

9,3

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺮوﻳﺲ --------------------------------------------------------

39

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ در ﺷﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ..............................................................

41

2,4

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ------------------------------------

43

3,4

ﭼﺮا BPM ، EAو OOADﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ -------------------------------------------

44

4,4

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-------------------------------------------------------------

47

5,4

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ --------------------------------------------------  (BPM)

48

6,4

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ --------------------------------------------

49

7,4

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا----------------------------------------------

55

8,4

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ -----------------------------------------------------------

57

9,4

ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ -----------------------------------------------------

58

10,4

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺎری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ---------------------------------------------

59

11,4

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮوﻳﺲ -----------------------------------------------------------

59

12,4

ﻗﺮارداﻫﺎی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ----------------------------------------------------------

60

13,4

ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا-------------------------------------

60

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ..............................................................................................

61

1,5

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد--------------------------------------------------

62

2,5

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی -------------------------------------------

64

3,5

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

66

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﻣﺰاﻳﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ...................................................................................................

68

1,6

ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ----------------------------------------------------

69

2,6

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ---------------------------------------------------------

75

3,6

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ---------------------------------------

81

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - اﻣﻨﻴﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ....................................................................................................................

90

1,7

اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا--------------------------------------------------

91

2,7

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا--------------------------------------

92

3,7

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا ---------------------------

94

4,7

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ در دﻳﺪﮔﺎه SOA و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ --------------------

98

5,7

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮوﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ ----------------------------------------------

106

 

 

6,7

دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮای --------------------------------------------SOA

109

7,7

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ----------------------------------------------------------------

115

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﻛﺎر آﻳﻨﺪه...................................................................................................................

116

1,8

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ---------------------------------------------------------------

117

2,8

ﻛﺎر آﻳﻨﺪه------------------------------------------------------------------

115

ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

..............................................................................................................................................................

119

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﺷﻜﻞ : 1 -1 ﺳﺮوﻳﺲ9............................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 2 1 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ13..................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -1 ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ13..................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 4 -1 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ14....................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 5 1 داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داده در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا........................................................................................ 16

 

ﺷﻜﻞ : 1 2 اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ 19............................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 -2  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ 23.................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -2  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا 24....................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﻮدﻛﺎر و اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت 26.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 2 اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ 29............................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 -2  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ 33.................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -2  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا 34....................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﻮدﻛﺎر و اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت 36.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 3  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ............................................................................................ 48

 

ﺷﻜﻞ : 1 4 ﻓﺎز ﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه و ﺟﺎﻳﮕﺎه BPM، EA، 55...................................................... [OLA04] OOAD

 

ﺷﻜﻞ : 2 4 ﺟﺎﻳﮕﺎه SOAD در ﻓﺎزﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ 57......................................... [OLA04]

 

ﺷﻜﻞ : 3 4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم وراﺛﺖ در ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ........................................................................................ 61

 

ﺷﻜﻞ : 4 4  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی روش ﻫﺎی SOA، COAD و 64................................................... [OLA04] OOAD

 

ﺷﻜﻞ : 5 4 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﮕﺎه 64..................................................................................... [OLA04] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 6 4 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ 68..................................................... [OLA04]

 

ﺷﻜﻞ : 1 5  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 73................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 5  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی در روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ 74............................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 5 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی 75...................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 5 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد 76........................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 6  ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ79........................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 6  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ROI ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ 80 ............................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 6  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 82................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 6  اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن 82........................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 5 6  ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی دارای اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن 83.................................. [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 6 6  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرﺑﺮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎی زﻣﺎن اﺟﺮای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر 84................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 7 6  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ 84............................................... [ERL05]


ﺷﻜﻞ : 8 5  راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری 86.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 9 6 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری A ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮد A ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲA و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 87...... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 10 6  ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻖ راه ﺣﻞ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺨﺰن ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ 88............ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 11 6  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮی ذاﺗﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ 89............. [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 7 ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ 104............................................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 2 7 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻤﺎری در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا 105.......................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 3 7 ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی SSL/TSL و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ رازداری داده ﻫﺎ در 113............................................ [RAM08] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 4 7 اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﻴﺎم ﺑﺮای 120................................................................... [RAM08] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 5 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از 122................................................................. [RAM08] ESB

 

ﺷﻜﻞ : 6 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﻳﺲ 123......................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 9 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا 124........................................................ [RAM08]

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ

 

ﺟﺪول : 1 7 اﻧﻮاع ﻣﺪرك اﺛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ 108............................................................ [RAM08]

 

ﺟﺪول : 2 – 7 ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در 110
 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام