تحقیق تحلیل مالی شرکتهای آب منطقه ای با روش استاندارد و راهکارهای مناسب تحقیق تحلیل مالی شرکتهای آب منطقه ای با روش استاندارد و راهکارهای مناسب

دسته : مالی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 163 KB

تعداد صفحات : 104

بازدیدها : 461

برچسبها : تجزیه و تحلیل مالی شرکت آب منطقه ای

مبلغ : 15000 تومان

خرید این فایل

تحقیق تحلیل مالی شرکتهای آب منطقه ای با روش استاندارد و راهکارهای مناسب

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارائه راه کارهای مناسب

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارایه راه کارهای مناسب انجام گرفته است .اهداف تحقیق عبارت است از :

- زمینه سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه ریزی بهتر با استفاده از شیوه های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی .

- کمک به شفاف سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

- کمک به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده کارآتر از منابع مالی مختلف.

- ارایه راه کارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شرکت های آب منطقه ای جهت انعکاس روابط مالی.

- کمک به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شرکت ها به وسیله بهره گیری از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

- بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

- روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می گردد .

- روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای می باشد .

- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارک معتبر موجود(صورت های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است که با استفاه از طیف لیکرت طراحی گردیده است .

به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراکم و روش های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع کای -دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمدهبه شرح زیر می باشد :

- بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنیداری وجود دارد .

- روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی گردد .

- روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای نمی باشد .

- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی سازد .

- نسبت های نقدینگی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

- نسبت های فعالیت در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

- نسبت های اهرمی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

- نسبت های سودآوری در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ کسب بازده نشان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

مقدمه

موضوع تحقیق

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات

فصل دوم ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

مقدمه

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت های مالی

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق نسبت ها

صورت های مالی و نقش آن در گزارشگری

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی

نسبت های مالی و طبقه بندی آنها

نارسایی ها و محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی درشرکت های آب منطقه ای

پیشینه تحقیق

معرفی شرکت های آب منطقه ای

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته ها )

جمع آوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

فصل چهارم یافته های تحقیق ( نتایج )

مقدمه

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه ها

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه ها

بررسی میدانی نسبت های مالی شرکت های آب منطقه ای

فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق

مقدمه

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع

پیوست ها

****************

کاربرد فنون مختلف تجزیه و تحلیل صورت های مالی

ذکر نکاتی برای کاربرد بهتر فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی لازم است که در ادامه مبحث به آن می پردازیم .

1- در تجزیه و تحلیل صورت های مالی هیچ گاه نباید به استفاده از روشی واحد اکتفا کرد و یا اینکه به نتایج حاصل از کاربرد فنون تجزیه و تحلیل مالی آنقدر اهمیت داد که جوانب دیگر قضیه از نظر دور بماند .

2- تجزیه و تحلیل صورت های مالی حد و مرز مشخص ندارد و انواع فعالیت های واحد تجاری را شامل می شود . بنابراین در هر مورد باید قبلاً حدود و ثغور تجزیه و تحلیل مالی را مشخص تا مبادا وقت زیادی صرف امری جزئی شود . همچنین انباشتن اطلاعات بسیار و گسترش دامنه تجزیه و تحلیل مالی به درماندگی در امر تصمیم گیری می شود .

3- هیچ گاه نباید برمبنای اطلاعات ناقص اظهارنظر قطعی کرد . همچنین گاه ممکن است اطلاعات کافی برای تجزیه و تحلیل مالی در اختیار قرار نگیرد و اظهارنظر مشکل شود . در این گونه موارد باید فقط به ذکر مطالبی اکتفا کرد که مستند و قابل دفاع باشند .

4- شرط اصلی نتیجه بخش بودن فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی این است که تحلیل گر شناخت کافی از کار و وضعیت واحد تجاری مورد بررسی داشته باشد . وقتی تحلیل گر در رشته و صنعت خاص تجربه و ممارست طولانی داشته باشد ، کار او در تجزیه و تحلیل مالی آسان می شود ، زیرا تجارب حاصل ازبررسی واحد تجاری مشابه می تواند در رفع نقص و تکمیل اطلاعات ناقص ، راهنما باشد .

5- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی توسط تحلیل گر با مشاهدات و قراین می بایست تطبیق داده شود و پس از آنکه تضاد موجود بین محاسبات و مشاهدات روشن شد اظهارنظر ارائه گردد .

6- تجزیه و تحلیل ارقام مندرج در صورت های مالی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که تغییراتی را که ممکن است در مقایسه با وضع عادی وجود داشته باشد ، در نظر بگیریم این تغییرات معمولاً از سه جهت ( نوع واحد اقتصادی ، رشته فعالیت و موسمی بودن یا یکنواخت بودن فعالیت ) بروز می نماید .

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

راهکار هایی برای پس انداز کردن

پاورپوینت فهم سرمایه گذاری (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز)

پروژه انواع اوراق بهادار (فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری جونز)

پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام