با بدن خود مهربان باشیم

5000 تومان
با بدن خود مهربان باشیم

تعداد صفحات : 99

فرمت فایل : pdf

دسته بندی : کتاب و کتاب الکترونیکی

حجم فایل : 454 کیلوبایت

مطالب این کتاب شامل 
 
اندام های بدن  
    
ارکان بدن و معالجه 
 
ناهنجاری های ساختار بدنی دانش آموزان 
 
كنترل وضعیت بدنی
 
وضعیت صحیح نشستن
 
وضعیت صحیح خوابیدن
 
وضعیت صحیح ستون مهره ها
 
مشكلات ناشی از وضعیت بدنی غلط
 
عوارض حمل كیف روی شانه یا دست
 
وضعیت نامناسب هنگام انجام تكالیف مدرسه
 
پیشنهادها 
 
پیشگیری و درمان گردن درد 
 
انتخاب میز و صندلی مناسبدن آدمی و سایر جانداران از عناصر و ارکانی درست شده است
که قابل تقسیم به عناصر دیگر نیستند و از ترکیب آنها انواع موجودات که از لحاظ صورت
و شکل با هم متفاوت هستند بوجود می آیند. با زبان ساده تر، نخستین اجزای تشکیل دهنده
شکل موجودات هستند که باجزاء ساده تر قابل تقسیم نیستند و بواسطه اختلاط و انتظام آنها است
که اجسام مختلف در آفرینش شکل گرفته است و هر طبیب باید بداند که از جهت فیزیکی (علوم طبیعی)
فقط از چهار عنصر بوجود آمده است که دو عنصر سبک و دو عنصر دیگر سنگین است
عناصر سنگین عبارتند از خاک و آب و عناصر سبک آتش و هوا می باشد.

باز از تعریف دیگر درباره ارکان چنین می توان نگاشت که:

ارکان در اصطلاح حکما اجسام بسیطی هستند غیرقابل تقسیم و اجسام مختلفه و اجزاء

اولیه که بدن انسان و غیرانسان را تشکیل می دهند چهار تا هستند آتش و آن گرم و خشک است.

هوای آن گرم و تر است، آب و آن سد و تر است و خاک که آن سرد و خشک است.

با بهره گیری از فیزیک جدید می توان چنین توجیه کرد که منظور از عناصر چهارگانه،

عناصر مادی نبوده است بلکه مجرداتی را شامی می شده است

که نشانه و نمایان گر دو کیفیت ماده و انرژی بوده اند.
دقیقاً باید بین این مجردات و آب، خاک، هوا و آتش فرقی قائل شد در هریک از عناص

ر اربعه سه عنصر دیگر وجود دارد و به تناسب یک عنصر بر سه عنصر دیگر،

نام عنصر غالب بر آنها نهاده شده است.
در توجیه عناصر اربعه بهتر است از گفته ی سر آرتورادینگتن استاد نجوم دانشگاه کمبریج

و رهبر حامیان نظریه نسبیت مدد بگیریم که می گوید:

زمان و مکان و ماده و نور و رنگ و تما اجسام و اشیاء مخلوق که تا این حد حقیقی و

واضح و جدا از هم بنظر می آیند اگر با وسائل فیزیکی بدقت در آنها غور شود سرانجام به عناصر اربعه خواهیم رسید.