تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

8500 تومان
تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : docx

دسته بندی : علوم قضائی

حجم فایل : 40 کیلوبایت

دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

فهرست مطالب

عنوان

                                     صفحه

 

مقدمه................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت........................................... 4

     1-1- تعریف مست و مستی............... 5

     1-2- صفات مستی...................... 6

     1-3- عوارض مستی....................... 7

     1-4- اسباب مستی....................... 8

            1-4-1- الكل.................... 8

                      1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی...................................... 11

                      1-4-1-2- اندازه می برای مستی  12

                      1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل 14

                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم................................. 15

             1-4-2- مواد مخدر.............. 16

                      1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر....................................... 22

                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم...................... 24

     1-5- نواع مستی ....................... 25

            1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی............................... 25

                      1-5-1-1- مستی تام.... 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی.... 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 27 

                    1-5-2-1- مستی ارادی ... 28

                                  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم................. 30

                                  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم............... 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32

      1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33

      1-7- انواع مسئوولیت.................. 34

      1-8- اركان مسئوولیت كیفری............ 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی........................................... 38

     2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ........................................... 44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص...................................... 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی   47

    2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی 48

            2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم 48

            2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.. 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم    52

    2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی..................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی   54

           2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی).............................. 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی   56 

نتیجه گیری و پیشنهاد....................... 58

فهرست منابع................................ 60