پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

دسته : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 293 KB

تعداد صفحات : 65

بازدیدها : 1067

برچسبها : بهره وری گمرک عوامل موثر بهره وری گمرک خرمشهر

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

دانلود پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن در 65 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

در این تحقیق ما بر آنیم که بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان گمرک خرمشهر مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل کارکنان و مدیران کارشناسان گمرک خرمشهر می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروفاسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه دوم، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که توجه به نیازهای اساسی کارکنان ، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیران ، موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک خرمشهر در محیط کار می شود.

بررسی عوامل موثر در بهره وری در گمرک خرمشهر

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

روش انجام تحقیق

واژگان کلیدی

گمرک (customs)

بهره وری (productivity)

اثربخشی(effectivnes)

کارایی (efficiency)

نیروی انسانی (staffing)

خلاصه فصل اول

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

سازمان گمرک

نقش و وظایف گمرک

اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر

ساختار سازمانی گمرک خرمشهر

مشکلات و چالش های گمرکات ایران

مقدمه ای بر بهره وری

تعریف لغوی بهره وری

تعریف بهرهوری

سطوح مختلف بهره وری

بهره وری فردی

بهره وری در خانه

بهره وری در سازمان

بهره وری در سطح ملی

عوامل موثر بر بهرهوری در سازمان خدماتی

عواملی که منشا انسانی دارند

عواملی که منشا سیستمی دارند

عواملی که منشا محیطی دارند

عوامل موثر بر افزایش بهره وری

موانع ارتقا بهره وری در خدمت سازمان های دولتی

بهره وری و کیفیت

اصول مدیریت بهره وری فراگیر

چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری

بهره وری در ایران

مفهوم کارایی

تعریف کارایی

رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی

عوامل مؤثر در کارآیی

عوامل کلان مؤثر بر اثر بخشی

عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

بررسی و مرور ادبیات روش های بهبود بهره وری در سازمان

بررسی عوامل افزایش انگیزش در بین کارکنان گمرک خرمشهر

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک خرمشهربر ارتقای بهره وری

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

فرایند انجام پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش گردآوری اطلاعات

تحلیل پرسشنامه

اعتبار یا روایی تحقیق

پایایی تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

آزمون های استفاده شده در این تحقیق

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل های توصیفی

جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به پست سازمانی پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی

بررسی فرض نرمال بودن داده ها

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری از فرضیه ها

نتیجه گیری از فرضیه اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

پیشنهادات

پیشنهادات به محققین آینده

منابع و مآخذ

پرسشنامه

********************

بخشهایی گزیده از متن تحقیق دانلودی

نقش و وظایف گمر