تحقیق عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر تحقیق عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 129 KB

تعداد صفحات : 135

بازدیدها : 588

برچسبها : عملکرد خانواده کنترل خشم نوجوانان

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

تحقیق عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

دانلود تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵،۱۸ سال

چکیده :

پژوهش حاضر جهت بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران می باشد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 می باشند که از این تعداد، 100 نفر روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش روش همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپیلبرگر استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل می باشد.

نتایج حاکی از این است که در عملکرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در کنترل خشم آزمودنی های دختر به طور معنی داری نمرات بالاتری نسبت به آزمودنیهای پسر داشتند. بین عملکرد خانواده و کنترل خشم آزمودنیهای پسر و بین عملکرد خانواده و کنترل خشم در کل آزمودنیها دارای ضرایب منفی و معنادار می باشد.

بررسی نقش خانواده در کنترل خشم نوجوانان

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده

بیان مسئله

اهداف اختصاصی پژوهش

فرضیات پژوهش

متغیرها

تعریف علمی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم مرور ادبیات

تعریف خانواده

تعریف جوانی

انواع خانواده

1- خانواده زیستی

2- خانواده مرآب

3- خانواده زن و شوهری

4- خانواده گسترده

5- خانواده پیوسته

6- خانواده مادر مرکز

7- خانواده فرزند مرکز

8- خانواده راه یابی

9- خانواده فرزند زایی

10- خانواده ناقص

11- خانواده پدر - مادری

12- خانواده ستاکی

13- خانواده هسته ای

14- خانواده زادروگا

اهمیت خانواده

کارکرد خانواده

مدیریت خانواده

الف- قدردانی کردن

ب انتقاد کردن

ج بحث کردن

جو عاطفی خانواده

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان

اثرهای روانی بلوغ جنسی

رشد هویت

نقش خانواده

مناسبات نوجوان و خانواده

اثبات وجود

منفی گرایی

رابطه افقی به جای رابطه عمومی

پذیرش و مقبولیت

کنترل و آزادی

واقع بینی به جای بدبینی

تعریف خشم

کنترل خشم

روشهای زیان آور کنترل خشم

نوجوانی و خشم

دیدگاههای مختلف درباره خشم

دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

فصل سوم

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده (FAD)

ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2)

شیوه اجرانمره گذاری STAX2

پایای پرسشنامه STAX I-2

روایی پرسشنامه STAX 1-2

طرح و شیوه اجرای تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم بحث و نتیجه گیری

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

پیشنهادات کاربردی

محدودیت ها پژوهش

پیشنهادات تحقیقی

منابع و مأخذ

**************

کارکرد خانواده

کریشنرو کوپشتر (1986) (به نقل از پویانفر loc. Cit) فرآیند، خانواده مطلوب خانواده، تعاملات زوجین، تعاملات تربیتی و تعاملات مستقل را مورد توجه قرار داده اند و کنش فردی اعضای خانواده در فعالیتهایشان، خواه حرفه ای، تحصیلی، اجتماعی یا تفریحی را بررسی نموده اند.

در خانواده های دو والدیک که زن و مرد در کنار هم هستند تعاملات زناشویی می تواند اساس و بنیان سایر امور باشند، آموزش، الگودهی، مواجهه، تاثیر، دلگرمی، و اتهام بخشی نیز ممکن است مد نظر قرار گیرند.

چنانچه روابط زناشویی سست باشد، پایه های لازم برای موفقیت آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده، لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود و برای زوجی که خودشان با هم سازگار نیستند مشکل است که والدین خوبی باشند. بنابراین بخش مهم ارزیابی خانواده، ارزیابی کیفیت روابط زناشوئی است. رابطه زناشوئی باید بر مبنای احترام و اطمینان باشد که در این امر عوامل عاشقانه و صمیمیت نیز دخالت دارند. علاوه بر این هر یک از زوجین نیازمند همسری با کفایت و آگاه هستند که بتواند بموقع به حل تعارضات موجود بپردازد.

به طور اجمال : کارکرد خانواده مطلوب، مفهوم مفیدی است که نه تنها در مورد مشکلات احتمالی بوجود آمده در خانواده بلکه در تعیین این که آیا نیازهای زوجین وفرزندان آنچنان که می بایست برطرف می شوند یا نه نیز مد نظر قرار گیرد.

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان

الف ) کودکانی که در محیط دموکراسی پرورش می یابند.

این بچه ها در مدرسه می توانند به خوبی با دیگران در ارتباط باشند و درزمینه عاطفی دچار اشکال نخواهند شد. زود با دیگران ارتباط پیدا می کنند،آماده همکاری با دوستان خود هستند و اختلاف عقاید دیگران در نظر آنها امری عادی است زیرا بارها نظرهای مختلف را در خانه شنیده و تحمل کرده اند. تعصب در میان این دسته از بچه ها کم دیده شود وبه هیچ وجه درصدد تجاوز و حمله به دیگران بر نمی آیند.

البته دموکراسی در محیط خانواده به معنای آزادی نامحدود نیست زیرا در چنین خانواده ای اگر محدودیت ها برداشته شود و افراد، حقوقی برای یکدیگر قائل نباشد، احتمالا همه افراد خانواده دستخوش دگرگونی و اختلال می شوند و کودکان نیز در آینده با موازین اجتماعی و اخلاقی جامعه خود در تعارض قرار می گیرند.

...

دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری

نظریه پردازانی که معتقدند پرخاشگری غریزی است با دید بدبینانه ای به امکان کنترل خشم می نگرند. از نظر فروید برای جلوگیری از پرخاشگری انسان کار چندانی نمی توان کرد فروید نوشت که احتمالی وجود ندارد که بتوانیم تمایلات پرخاشگرانه انسانی را واپس برانیماما در همین زمینه دو شیوه پیشنهاد شده که شاید در نظر این افراد تا حدی امید بخش باشد : یکی در سطح بین المللی که عبارت است از تشکیل مجموعه ای از نیروها که بتواند نیروهای پرخاشگرانه قدرتهای بزرگ را کنترل کند و دیگری در سطح فردی کم رشد فرا خود، یعنی وجدان فردی، می تواند به عنوان عاملی برای محدود کردن تمایلات پرخاشگرانه قابل قبول اجتماعی (ورزشها، مناظره و نظایر آنها را) مفید می دانند. همچنین کردار شناسان زیستی معتقدند پرخاشگری ذاتی است و امکان از بین رفتن پرخاشگری منتفی است. بنابراین وظیفه ما عیارت است از هدایت کردن پرخاشگری در کانالهای رفتاری مورد قبول اجتماع است. مثلاً لورنز معتقد است که بازیهای المپیک، مسابقات فضایی پرخاشگرانه است (کریمی، loc.cit ). احتمالاً این فعالیتهای جایگزین پالایشی هستند زیرا آنها انرژی پرخاشگری را بطرز بی خطری کاهش می دهند و احتمال فعالیتهای پرخاشگرانه جدی را کاهش می دهند (بک، 1990). توصیه کردار شناسان این است که ما حتی الامکان قرینه هایی را که در ایجاد رفتار پرخاشگرانه موثرند، بشناسیم و بدان وسیله این قرینه ها را به کنترل خود درآوریم

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام