پروژه طراحی درمانگاه در سی شارپ با گزارش کار و فیلم آموزشی

تعداد صفحات : 20

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 14958 KB

مبلغ : 10000 تومان

پروژه شبیه سازی خود پرداز بانک با سی شارپ با گزارش کار و فیلم آموزشی

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 7386 KB

مبلغ : 35000 تومان

پروژه امانت سی دی و کتاب انلاین به زبان سی شارپ

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 2196 KB

مبلغ : 9900 تومان

پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ

تعداد صفحات : 5

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 10663 KB

مبلغ : 7000 تومان

پروژه رنگ آمیزی اشكال مختلف و كشیدن آنها در سی شارپ

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 407 KB

مبلغ : 4900 تومان

پروژه مدیریت هتل و غذاخوری درسی شارپ

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 32424 KB

مبلغ : 4900 تومان

پروژه تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 165 KB

مبلغ : 4900 تومان

پروژه بانكداری اینترنتی با سی شارپ بسیار ساده

تعداد صفحات : 1

دسته : سی شارپ

حجم فایل : 6581 KB

مبلغ : 9900 تومان

1