پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها)

تعداد صفحات : 40

دسته : حسابداری

حجم فایل : 750 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 (حسابداری مخارج تأمین مالی)

تعداد صفحات : 24

دسته : حسابداری

حجم فایل : 728 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

تعداد صفحات : 16

دسته : حسابداری

حجم فایل : 726 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود)

تعداد صفحات : 34

دسته : حسابداری

حجم فایل : 742 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداری کمکهای بلاعوض دولت)

تعداد صفحات : 23

دسته : حسابداری

حجم فایل : 738 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمانهای بلندمدت)

تعداد صفحات : 33

دسته : حسابداری

حجم فایل : 733 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 (موجودی مواد و کالا )

تعداد صفحات : 32

دسته : حسابداری

حجم فایل : 734 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملکرد مالی)

تعداد صفحات : 31

دسته : حسابداری

حجم فایل : 748 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه)،

تعداد صفحات : 14

دسته : حسابداری

حجم فایل : 725 KB

مبلغ : 8000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 (ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی)

تعداد صفحات : 36

دسته : حسابداری

حجم فایل : 755 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 (درآمد عملیاتی)

تعداد صفحات : 24

دسته : حسابداری

حجم فایل : 728 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 (صورت جریان وجوه نقد)

تعداد صفحات : 36

دسته : حسابداری

حجم فایل : 735 KB

مبلغ : 12000 تومان

1