پاورپوینت مطالعات تحقیقاتی شماره یک و سه مفروضات بنیادی حسابداری

تعداد صفحات : 25

دسته : حسابداری

حجم فایل : 796 KB

مبلغ : 9500 تومان

پاورپوینت روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

تعداد صفحات : 22

دسته : حسابداری

حجم فایل : 581 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت رعایت انصاف افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری

تعداد صفحات : 76

دسته : حسابداری

حجم فایل : 709 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری

تعداد صفحات : 19

دسته : حسابداری

حجم فایل : 842 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت روش اثباتی و هموارسازی سود

تعداد صفحات : 46

دسته : حسابداری

حجم فایل : 795 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت رهنمودهای عملی مدیریت خطر تقلب

تعداد صفحات : 58

دسته : حسابداری

حجم فایل : 653 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت حسابداری ارزش جاری

تعداد صفحات : 30

دسته : حسابداری

حجم فایل : 827 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری

تعداد صفحات : 19

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1065 KB

مبلغ : 9500 تومان

پاورپوینت حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمت ها

تعداد صفحات : 18

دسته : حسابداری

حجم فایل : 950 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود

تعداد صفحات : 55

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1915 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 32 (کاهش ارزش دارایی ها)

تعداد صفحات : 44

دسته : حسابداری

حجم فایل : 814 KB

مبلغ : 12000 تومان

1