پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

تعداد صفحات : 23

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 618 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت دستور زبان فارسی

تعداد صفحات : 105

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 1448 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی 2 تألیف حسن انوری و حسن احمدی گیوی

تعداد صفحات : 185

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 1144 KB

مبلغ : 25000 تومان

مقاله مکتب رفتار گرائی

تعداد صفحات : 25

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 18 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله زندگینامه بیهقی

تعداد صفحات : 27

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 4000 تومان

پاورپوینت آموزش مجازی در انقلاب علمی سوم

تعداد صفحات : 25

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 125 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله تعلق در اشعار بیدل

تعداد صفحات : 25

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 51 KB

مبلغ : 2500 تومان

مقاله شرح احوال و ویژگی سخن بابا طاهر عریان

تعداد صفحات : 20

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 93 KB

مبلغ : 2000 تومان

طرح پژوهشی بررسی اوزان نوحه ها

تعداد صفحات : 79

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 67 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق انواع سبک ادبی شعر فارسی

تعداد صفحات : 18

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 22 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق دستور زبان فارسی قید و ضمیر در تاریخ بیحقی

تعداد صفحات : 53

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 61 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق زندگی و شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی

تعداد صفحات : 65

دسته : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 64 KB

مبلغ : 4000 تومان

1