بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

تعداد صفحات : 73

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 257 KB

مبلغ : 45000 تومان

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

تعداد صفحات : 50

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 336 KB

مبلغ : 46000 تومان

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

تعداد صفحات : 89

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 1441 KB

مبلغ : 45000 تومان

مشخصات واستاندارهای آب آشامیدنی

تعداد صفحات : 37

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 402 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق حفظ بهداشت و محیط زیست

تعداد صفحات : 29

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 3000 تومان

بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها

تعداد صفحات : 45

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 115 KB

مبلغ : 4800 تومان

عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها

تعداد صفحات : 20

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 17 KB

مبلغ : 3500 تومان

مروری بر سیستم های کشف و اعلام حریق

تعداد صفحات : 51

دسته : بهداشت محیط

حجم فایل : 798 KB

مبلغ : 1000 تومان

1