گزارش کار کارگاه جوشکاری

تعداد صفحات : 23

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 14 KB

مبلغ : 3500 تومان

ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذب

تعداد صفحات : 139

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 6815 KB

مبلغ : 14000 تومان

مقاله بررسی ارتباطات

تعداد صفحات : 30

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 36 KB

مبلغ : 4500 تومان

عکاسی تبلیغاتی

تعداد صفحات : 21

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 354 KB

مبلغ : 2500 تومان

استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی

تعداد صفحات : 77

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق رادار فرودگاهی

تعداد صفحات : 30

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 76 KB

مبلغ : 5000 تومان

1