پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن

تعداد صفحات : 56

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 4043 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آسیب های زلزله در شریانهای حیاتی خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی

تعداد صفحات : 23

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1843 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی

تعداد صفحات : 42

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1662 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران

تعداد صفحات : 25

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1644 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

تعداد صفحات : 43

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 2326 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری

تعداد صفحات : 40

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1429 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک

تعداد صفحات : 34

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1660 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مفاهیم فازی چراغ راهنمایی

تعداد صفحات : 21

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1406 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

تعداد صفحات : 36

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1437 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت تئوری های شهر نشینی

تعداد صفحات : 34

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 798 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی نقش فضای سبز در شهر

تعداد صفحات : 36

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 2092 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آشنایی با حریم استحفاظی

تعداد صفحات : 15

دسته : شهرسازی

حجم فایل : 1154 KB

مبلغ : 7000 تومان

1