مقاله ترجمه شده هماهنگی و رقابت قیمت در زنجیره تأمین خرده فروشان مشترک دوطرفه

تعداد صفحات : 20

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 1012 KB

مبلغ : 19500 تومان

مقاله ترجمه شده طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین

تعداد صفحات : 20

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 1887 KB

مبلغ : 19500 تومان

مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در زنجیره تأمین با گارنتی تقاضای وابسته به دوره

تعداد صفحات : 18

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 640 KB

مبلغ : 19500 تومان

مقاله ترجمه شده قرارداد خدمات گارانتی سه سطحی میان تولیدکننده، نمایندگی و مشتری رویکرد تئوری بازی

تعداد صفحات : 21

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 1244 KB

مبلغ : 19500 تومان

مقاله ترجمه شده تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین (به همراه مقاله اصلی)

تعداد صفحات : 16

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 805 KB

مبلغ : 17000 تومان

مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی

تعداد صفحات : 22

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 1043 KB

مبلغ : 18000 تومان

مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل

تعداد صفحات : 18

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 1542 KB

مبلغ : 22000 تومان

1