پایان نامه بررسی اسطوره در اشعار فروع و شاملو

تعداد صفحات : 492

دسته : زبان شناسی

حجم فایل : 194 KB

مبلغ : 9000 تومان

پایان نامه بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های عشق استنبرگ

تعداد صفحات : 85

دسته : زبان شناسی

حجم فایل : 279 KB

مبلغ : 10000 تومان

پایان نامه ادب

تعداد صفحات : 180

دسته : زبان شناسی

حجم فایل : 164 KB

مبلغ : 10000 تومان

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

تعداد صفحات : 170

دسته : زبان شناسی

حجم فایل : 1106 KB

مبلغ : 35000 تومان

ایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

تعداد صفحات : 242

دسته : زبان شناسی

حجم فایل : 1001 KB

مبلغ : 5000 تومان

1