سمینار پردازش های قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی

تعداد صفحات : 7

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 535 KB

مبلغ : 9900 تومان

سمینار بررسی روش های یادگیری ماشین به فیلتر هرزنامه

تعداد صفحات : 23

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 1548 KB

مبلغ : 13900 تومان

سمینار تجزیه و تحلیلی بر سیستم های chat اینترنتی

تعداد صفحات : 23

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 2107 KB

مبلغ : 12900 تومان

سمینار بهینه سازی کارایی مبتنی بر مدل تحلیلی در سیستم های بلادرنگ با محدودیت توابع زمان/بهره وری

تعداد صفحات : 10

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 1607 KB

مبلغ : 10900 تومان

سمینار ارزیابی عملکرد و بازرسی مدل در سیستم های مدل سازی شده به صورت شبکه های پتری هیبرید

تعداد صفحات : 6

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 1407 KB

مبلغ : 9900 تومان

سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه

تعداد صفحات : 25

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 3829 KB

مبلغ : 12900 تومان

سمینار تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون معیار های عملکردی و معیارهای آنالیز شبکه اجتماعی

تعداد صفحات : 34

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 2759 KB

مبلغ : 15900 تومان

سمینار-تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه

تعداد صفحات : 24

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 710 KB

مبلغ : 14000 تومان

سمینار تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر

تعداد صفحات : 23

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 1892 KB

مبلغ : 15900 تومان

سمینار فراهم سازی یک چارچوب یکنواخت در شبکه های مقیاس آزاد به منظور ظهور همکاری

تعداد صفحات : 16

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 14904 KB

مبلغ : 10900 تومان

سمینار شبکه های ایمیل

تعداد صفحات : 41

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 2876 KB

مبلغ : 15900 تومان

سمینار اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران

تعداد صفحات : 20

دسته : سمینار کامپیوتر

حجم فایل : 1460 KB

مبلغ : 11900 تومان

1