پایان نامه جداسازی کور منابع صوتی

تعداد صفحات : 128

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 1581 KB

مبلغ : 15000 تومان

سمینار برق نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختارشده

تعداد صفحات : 168

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 3052 KB

مبلغ : 15000 تومان

سمینار برق روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی congestion درخطوط انتقال سییستم های قدرت

تعداد صفحات : 105

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 963 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی

تعداد صفحات : 147

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 1289 KB

مبلغ : 15000 تومان

سمینار برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC

تعداد صفحات : 62

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 2927 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق مطالعه و بررسی روکش های مختلف جهت یابی رادیویی

تعداد صفحات : 117

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 5376 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق مدلهای پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكههای واقعی

تعداد صفحات : 89

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 6079 KB

مبلغ : 11000 تومان

سمینار برق مدار امپدانسی Z SOURCE INVERTER

تعداد صفحات : 90

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 1983 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا

تعداد صفحات : 183

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 2306 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT

تعداد صفحات : 94

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 1907 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

تعداد صفحات : 126

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 909 KB

مبلغ : 10000 تومان

سمینار برق روشهای طراحی مدل خودکار مدارهای آنالوگ

تعداد صفحات : 55

دسته : سمینار برق

حجم فایل : 376 KB

مبلغ : 15000 تومان

1