تحقیق منبت کاری‌ چوب‌

تعداد صفحات : 6

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 6 KB

مبلغ : 2000 تومان

انواع پرسها

تعداد صفحات : 21

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 3000 تومان

ماشین های پرس

تعداد صفحات : 22

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 2800 تومان

تحلیل كمانش ورقهای مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود

تعداد صفحات : 280

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 2857 KB

مبلغ : 12000 تومان

پایان نامه امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

تعداد صفحات : 110

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 4244 KB

مبلغ : 10000 تومان

ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)

تعداد صفحات : 33

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 25 KB

مبلغ : 3000 تومان

بررسی وضعیت صنعت آهن و فولاد در ایران و جهان

تعداد صفحات : 53

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 56 KB

مبلغ : 5000 تومان

تکنیکهای قالب سازی(قالبگیری تزریقی)

تعداد صفحات : 40

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 61 KB

مبلغ : 5000 تومان

1