پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی

تعداد صفحات : 23

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 9500 تومان

اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391

تعداد صفحات : 100

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 577 KB

مبلغ : 45000 تومان

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهای 1380 الی 1396

تعداد صفحات : 5

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 10 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد

تعداد صفحات : 41

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 594 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت مکتب متعارف کینزی در اقتصاد

تعداد صفحات : 82

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 762 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت مکاتب اطریشی و پساکینزی در اقتصاد

تعداد صفحات : 46

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 596 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کینز در مقابل مدل قدیم کلاسیک اقتصادی

تعداد صفحات : 44

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 710 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت نظام سرمایه داری

تعداد صفحات : 32

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 1222 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی نقش تسهیلات پولی و مالی در گسترش بنگاه های کوچک

تعداد صفحات : 80

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 1113 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت اقتصاد کینزی جدید

تعداد صفحات : 48

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 771 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت شاخص های رفاه

تعداد صفحات : 37

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 1716 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه یافتگی در اقتصاد

تعداد صفحات : 30

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 2835 KB

مبلغ : 10000 تومان

1