پاورپوینت تحقیق جذب سطحی

تعداد صفحات : 49

دسته : شیمی

حجم فایل : 4649 KB

مبلغ : 6500 تومان

مقاله ضخامت شعله و سرعت سوخت متان در حالت خالص و غنی هیدروژن

تعداد صفحات : 45

دسته : شیمی

حجم فایل : 1772 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق محلول تامپون یا بافر

تعداد صفحات : 19

دسته : شیمی

حجم فایل : 58 KB

مبلغ : 2500 تومان

مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

تعداد صفحات : 30

دسته : شیمی

حجم فایل : 75 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع

تعداد صفحات : 33

دسته : شیمی

حجم فایل : 7049 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق ساختار بلوری جامدات

تعداد صفحات : 18

دسته : شیمی

حجم فایل : 192 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق فوتوشیمیایی محلول سولفانیلیک اسید با تابش مستقیم نور فرابنفش

تعداد صفحات : 21

دسته : شیمی

حجم فایل : 320 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق مبانی شیمی آلی

تعداد صفحات : 57

دسته : شیمی

حجم فایل : 2569 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق ترکیب های آلی

تعداد صفحات : 20

دسته : شیمی

حجم فایل : 37 KB

مبلغ : 4000 تومان

پاورپوینت آشنایی با نانوتكنولوژی

تعداد صفحات : 15

دسته : شیمی

حجم فایل : 1209 KB

مبلغ : 5500 تومان

پاورپوینت نانو تكنولوژی در صنعت خودرو

تعداد صفحات : 53

دسته : شیمی

حجم فایل : 15690 KB

مبلغ : 7500 تومان

پاورپوینت نانولوله های كربنی - از سنتزتا كاربرد

تعداد صفحات : 52

دسته : شیمی

حجم فایل : 295 KB

مبلغ : 7500 تومان

1