دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 470 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 386 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کاردرجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 511 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرسنگ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 592 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر کاشی کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 534 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرگچ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 530 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 610 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرنقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 395 KB

مبلغ : 3000 تومان

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه 3 اسکن برگه96

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 424 KB

مبلغ : 3000 تومان

نمونه سوالات کارگر عمومی سنگ کار درجه 3 اسکن برگه 96

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 452 KB

مبلغ : 3000 تومان

کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 3 اسکن برگه 96

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 418 KB

مبلغ : 3000 تومان

1