پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز

تعداد صفحات : 61

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 4344 KB

مبلغ : 7900 تومان

مروری بر مفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری

تعداد صفحات : 117

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 1035 KB

مبلغ : 6900 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 470 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 386 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کاردرجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 511 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرسنگ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 592 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر کاشی کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 534 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرگچ کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 530 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و تجاری درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 610 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود نمونه سوالات کارگرنقاش ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 395 KB

مبلغ : 3000 تومان

نمونه سوالات کارگر بنای سفتکار درجه 3 اسکن برگه96

تعداد صفحات : 3

دسته : عمران

حجم فایل : 424 KB

مبلغ : 3000 تومان

1