پاورپوینت آشنایی با پروژه پل صدر

تعداد صفحات : 20

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 760 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت جغرافیای شهری

تعداد صفحات : 64

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1021 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن

تعداد صفحات : 36

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 778 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

تعداد صفحات : 40

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 617 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف دکتر اسماعیل شیعه

تعداد صفحات : 153

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1516 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری

تعداد صفحات : 28

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1859 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت منطقه بندی

تعداد صفحات : 32

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 616 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت مدلها و روشهای پیش بینی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

تعداد صفحات : 19

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 635 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت فصل اول الی چهارم کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تألیف دکتر کرامت الله زیاری

تعداد صفحات : 119

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 2498 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

تعداد صفحات : 44

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 641 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت حوزه نفوذ شهر و روستا

تعداد صفحات : 24

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 660 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت تعریف مفاهیم برنامه ریزی شهری و روستایی

تعداد صفحات : 36

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 681 KB

مبلغ : 12000 تومان

1