پاورپوینت طراحی محیط و منظر

تعداد صفحات : 17

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1181 KB

مبلغ : 7500 تومان

پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها

تعداد صفحات : 16

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 891 KB

مبلغ : 7500 تومان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری

تعداد صفحات : 50

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 2347 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع

تعداد صفحات : 30

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 762 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

تعداد صفحات : 77

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1062 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران

تعداد صفحات : 156

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 2525 KB

مبلغ : 19000 تومان

انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعداد صفحات : 27

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 759 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران

تعداد صفحات : 69

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 2302 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تعداد صفحات : 208

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 1240 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت تعاریف و مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی روستایی در ایران

تعداد صفحات : 22

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 667 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران

تعداد صفحات : 32

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 662 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله

تعداد صفحات : 57

دسته : برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 916 KB

مبلغ : 14000 تومان

1