پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

تعداد صفحات : 166

دسته : علوم قضائی

حجم فایل : 251 KB

مبلغ : 14000 تومان

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

تعداد صفحات : 139

دسته : علوم قضائی

حجم فایل : 78 KB

مبلغ : 15000 تومان

پایان نامه دیه

تعداد صفحات : 79

دسته : علوم قضائی

حجم فایل : 46 KB

مبلغ : 8000 تومان

مقاله تعلیق اجرای مجازات

تعداد صفحات : 32

دسته : علوم قضائی

حجم فایل : 29 KB

مبلغ : 2600 تومان

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

تعداد صفحات : 81

دسته : علوم قضائی

حجم فایل : 40 KB

مبلغ : 8500 تومان

1