پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده

تعداد صفحات : 36

دسته : مدیریت

حجم فایل : 623 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده

تعداد صفحات : 27

دسته : مدیریت

حجم فایل : 4062 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده

تعداد صفحات : 23

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1318 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت انگیزش مصرف کننده

تعداد صفحات : 32

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1246 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

تعداد صفحات : 156

دسته : مدیریت

حجم فایل : 16168 KB

مبلغ : 34000 تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

تعداد صفحات : 26

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1120 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

تعداد صفحات : 14

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1960 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

تعداد صفحات : 15

دسته : مدیریت

حجم فایل : 4417 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

تعداد صفحات : 15

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1751 KB

مبلغ : 10000 تومان

1