پاورپوینت با موضوع بنچ مارکینگ (Benchmarking)

تعداد صفحات : 41

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1004 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت انگیزش در کار

تعداد صفحات : 68

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2143 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مرکز آمریکایی کیفیت و بهره‌وری (APQC)

تعداد صفحات : 61

دسته : مدیریت

حجم فایل : 12602 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

تعداد صفحات : 81

دسته : مدیریت

حجم فایل : 473 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت ارتقاء استراتژی رقابتی کسب و کار

تعداد صفحات : 21

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1644 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت طراحی و تجزیه و تحلیل شغل

تعداد صفحات : 22

دسته : مدیریت

حجم فایل : 733 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت و نظریه های مرتبط به آن

تعداد صفحات : 29

دسته : مدیریت

حجم فایل : 605 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی

تعداد صفحات : 13

دسته : مدیریت

حجم فایل : 595 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی

تعداد صفحات : 207

دسته : مدیریت

حجم فایل : 6901 KB

مبلغ : 34000 تومان

پاورپوینت قدرت در رفتارهای سازمانی

تعداد صفحات : 25

دسته : مدیریت

حجم فایل : 529 KB

مبلغ : 10000 تومان

1