پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا

تعداد صفحات : 32

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1305 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت نظام 5S

تعداد صفحات : 28

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2814 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

تعداد صفحات : 197

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1822 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران

تعداد صفحات : 420

دسته : مدیریت

حجم فایل : 5236 KB

مبلغ : 34000 تومان

پاورپوینت پارادایمها و مکاتب شکل گیری استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک

تعداد صفحات : 65

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1065 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده

تعداد صفحات : 36

دسته : مدیریت

حجم فایل : 623 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده

تعداد صفحات : 27

دسته : مدیریت

حجم فایل : 4062 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده

تعداد صفحات : 23

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1318 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت انگیزش مصرف کننده

تعداد صفحات : 32

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1246 KB

مبلغ : 15000 تومان

1