پروژه طراحی صنعتی رنده دستی

تعداد صفحات : 73

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 7093 KB

مبلغ : 3500 تومان

مقاله مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات : 27

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق گیاهان دارویی - کشت طبقه بندی

تعداد صفحات : 202

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 1253 KB

مبلغ : 7000 تومان

مقاله مدل بهبود داده شده كاهش مصرف سوخت سیستم صف بلوكی و دریافت خدمت حین رانندگی

تعداد صفحات : 10

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 299 KB

مبلغ : 2000 تومان

مقاله مقایسه معیارهای ازدواج جوانان شهری و روستایی

تعداد صفحات : 31

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 42 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله زنجیره تامین، شبیه سازی و حل مشکلات

تعداد صفحات : 37

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق نظریات و فرضیات مختلف درمورد خورشید

تعداد صفحات : 44

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 46 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله رئالیسم ، از میمزیسم تا رئالیسم، تقلید

تعداد صفحات : 83

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 249 KB

مبلغ : 5500 تومان

مقاله مدل صف M/M/1 با سرویس دهی دروازه ای تصادفی

تعداد صفحات : 16

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 351 KB

مبلغ : 3800 تومان

مقاله ارتباطات ماهواره ای COMMUNICATION SATELITE (نوع ماهواره ها و کاربرد و کشورهای فرستنده)

تعداد صفحات : 86

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 671 KB

مبلغ : 6500 تومان

فناوری و زیرساخت

تعداد صفحات : 6

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 109 KB

مبلغ : 5000 تومان

ساختار سیستم های مبتنی بر دانش (آگاهی)

تعداد صفحات : 26

دسته : پژوهش ها

حجم فایل : 5827 KB

مبلغ : 22000 تومان

1