پاورپوینت-مدیریت تحول سازمانی واشتباهات و انحرافات تحول در سازمان

تعداد صفحات : 95

دسته : آموزشی

حجم فایل : 386 KB

مبلغ : 6000 تومان

دستگاه کارت خوان یا pos

تعداد صفحات : 19

دسته : آموزشی

حجم فایل : 414 KB

مبلغ : 5000 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهاردهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 7 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش سیزدهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش دوازدهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش یازدهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش دهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش نهم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 7 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 7 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش هفتم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش ششم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

آموزش و آزمون لغات تافل بخش پنجم

تعداد صفحات : 7

دسته : آموزشی

حجم فایل : 8 KB

مبلغ : 2900 تومان

1