تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی)

تعداد صفحات : 15

دسته : تحقیق

حجم فایل : 1583 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری

تعداد صفحات : 44

دسته : تحقیق

حجم فایل : 996 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر

تعداد صفحات : 110

دسته : تحقیق

حجم فایل : 78 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق جایگزین های شکر

تعداد صفحات : 66

دسته : تحقیق

حجم فایل : 45 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق سردخانه مواد غذایی

تعداد صفحات : 71

دسته : تحقیق

حجم فایل : 21771 KB

مبلغ : 3500 تومان

پروژه روند و تکنولوژی تولید قند

تعداد صفحات : 129

دسته : تحقیق

حجم فایل : 120 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

تعداد صفحات : 23

دسته : تحقیق

حجم فایل : 25 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

تعداد صفحات : 24

دسته : تحقیق

حجم فایل : 38 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده

تعداد صفحات : 24

دسته : تحقیق

حجم فایل : 18 KB

مبلغ : 2400 تومان

مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها

تعداد صفحات : 8

دسته : تحقیق

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS

تعداد صفحات : 140

دسته : تحقیق

حجم فایل : 9928 KB

مبلغ : 9500 تومان

مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

تعداد صفحات : 18

دسته : تحقیق

حجم فایل : 80 KB

مبلغ : 4000 تومان

1