سیستم پردازشگر تصویر با قابلیت تعقیب هدف متحرک

تعداد صفحات : 108

دسته : پردازش تصویر

حجم فایل : 724 KB

مبلغ : 7900 تومان

پردازش تصویر وتکنیک های استفاده از آن

تعداد صفحات : 55

دسته : پردازش تصویر

حجم فایل : 568 KB

مبلغ : 2500 تومان

1