تحقیق ربات دونده روی سطح آب

تعداد صفحات : 45

دسته : رباتیک

حجم فایل : 108 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق رباتهای امدادگر

تعداد صفحات : 26

دسته : رباتیک

حجم فایل : 829 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق ربات دونده

تعداد صفحات : 21

دسته : رباتیک

حجم فایل : 105 KB

مبلغ : 3500 تومان

مقاله بینایی ربات ها و ماشینها

تعداد صفحات : 69

دسته : رباتیک

حجم فایل : 203 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله طراحی ربات پرنده و کاربرد رباتهای پرنده

تعداد صفحات : 93

دسته : رباتیک

حجم فایل : 416 KB

مبلغ : 6000 تومان

طراحی ربات مسیر یاب

تعداد صفحات : 47

دسته : رباتیک

حجم فایل : 455 KB

مبلغ : 3500 تومان

ارائه الگوریتمی برای یافتن مسیر بهینه ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک

تعداد صفحات : 37

دسته : رباتیک

حجم فایل : 237 KB

مبلغ : 8000 تومان

ربات تحت وب

تعداد صفحات : 25

دسته : رباتیک

حجم فایل : 819 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق بررسی علم رباتیک

تعداد صفحات : 31

دسته : رباتیک

حجم فایل : 911 KB

مبلغ : 5000 تومان

1