اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی

تعداد صفحات : 20

دسته : اداری و مالی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 2500 تومان

اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز

تعداد صفحات : 16

دسته : اداری و مالی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 2000 تومان

پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

تعداد صفحات : 243

دسته : اداری و مالی

حجم فایل : 156 KB

مبلغ : 10000 تومان

پایان نامه ISO

تعداد صفحات : 115

دسته : اداری و مالی

حجم فایل : 55 KB

مبلغ : 10000 تومان

مقاله بررسی موضوعات مختلف برهماهنگی و کنترل تصمیمات بازار بین المللی

تعداد صفحات : 20

دسته : اداری و مالی

حجم فایل : 17 KB

مبلغ : 5000 تومان

1